DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 13 Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 22 januari 2020 in het stadhuis van Montfoort. De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 29 januari 2020 in het stadhuis van Nieuwegein. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 07-01-2020 Z/20/156825 IJsselveld 24 in Montfoort Het vervangen en vergroten van een schuur. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348-476400. Openbare bekendmakingen MILIEU Verlengen beslistermijn • 07-01-2020 Z/19/154522 Achthoven-Oost 4 in Montfoort Het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Verleende omgevingsvergunning • 08-01-2020 Z/19/154508 Veldzichtlaan 18 in Linschoten Het plaatsen van een dakkapel. Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 15 januari 2020 gedurende 6 weken het volgende ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt: • 15-01-2020 Z/19/151564 Cattenbroekerdijk 34 in Linschoten Nieuwbouw afgebrande bestaande varkensstal. INZAGE Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis te Montfoort. ZIENSWIJZEN Gedurende genoemde termijn van zes weken kan iedereen zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via tel. 088-0225000. Het college van burgemeester en wethouders zal een beslissing nemen op de zienswijzen. WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: • Maatschap C. Rijneveld en E.C. Rijneveld-Kok voor het adres: MA Reinaldaweg 56 in Linschoten. De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, tel. 088-0225000. Verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm), de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat zij de beslistermijn van een aanvraag om het opleggen van maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, met 6 weken hebben verlengd van: • Korfbalvereniging Luno, voor het adres: Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort Sfeer proeven Het landgoed van Cromwijk Dinsdag 17 december jl. ben ik in het Wapen van Linschoten geweest om te kijken en luisteren wat de gemeente voor ons in petto heeft over het gebied Liefhoven. Zoals u weet ligt op dit gebied een voorbereidingsbesluit en nu zijn de plannen klaar om het bestemmingsplan te veranderen. Op die avond heb ik grote borden gezien met het toekomstige plan. Ik heb geconstateerd dat ons Liefhoven in volle glorie mag blijven bestaan. Ik zag dat Liefhovendijk 4, het nieuw te bouwen huis achter de huidige boerderij, erg groot wordt. Onder andere zes slaapkamers en vier badkamers en een grote parkeerplaats voor wel zes auto’s. Dit roept bij mij vragen op. De uitrit van dit huis staat niet op de tekening, terwijl je toch bij de parkeerplaats moet komen. Waarom is deze niet getekend? Waarschijnlijk zal deze ontsluiting op de Liefhovendijk plaats vinden, terwijl de dijk al zo smal en kwetsbaar is. Waarom heeft men niet de boerderijcluster in ere gehouden, dan hadden de auto’s gewoon over het erf van de boerderij kunnen rijden. En ook heb ik na zitten denken over hoe alle bouwmaterialen naar de nieuwe locatie moeten komen? Over de smalle Liefhovendijk? Langs de slager? Via het nu net zo mooie weiland? Ik heb daar niets over gelezen of gehoord. Dus, dank voor de informatie over het behouden van Liefhoven maar graag duidelijkheid voor februari. Met vriendelijke groet, Korrie Borst vervolg van de voorpagina Op drie voortgezet onderwijs locaties werd het logo van Sterk Techniek Onderwijs, geheel in stijl met gebruikmaking van techniek, onthuld. Op elke locatie werd een klein feestje gevierd ter ere van de offi ciële start van het programma. De leerlingen van de deelnemende scholen hebben het logo van STO WMIJ met diverse technische materialen in 3D op een bord uitgevoerd. De logoborden kwamen te hangen op de locaties van alle samenwerkingspartners. Leerlingen speelden een belangrijke rol bij de onthulling van de logoborden. Op het Cals College in IJsselstein trokken bestuurbare autootjes een doek weg. Op het Wellant College in Montfoort kwam een drone in actie. Tenslotte zorgde zorgrobot Zora op het Kalsbeek College in Woerden de leerlingen een handje bij de onthulling. Dat was het zaterdagavond in het Sint Joseph bij het optreden van The Doggy Few met Ierse en Schotse feestmuziek. Oorspronkelijk komt de groep uit Groningen maar ook muzikanten met een Ierse achtergrond zitten in deze band. Een ding hebben zij gemeen, de liefde voor Ierse en Schotse muziek. Die liefde was te zien in hun optreden en enthousiasme. Voor het publiek was het even wennen om dit gevoel over zich heen te laten komen. In een Ierse pub is het over het algemeen iets donkerder, maar de sfeer en het geroezemoes was er. Diegenen die Ierland met zijn vele pubs kennen zeiden “Ja dit is zoals een Ierse avond moet zijn.” Anderen: “Wat rommelig, rumoerig maar wel gezellig. ” De muziek is bedoeld als sfeermuziek en niet als luistermuziek. En die sfeer zat er snel in. Er werd gedanst, meegezongen en geklapt. Door ziekte van de violist was het jammer dat dit instrument niet de voor deze muziek kenmerkende klank kon toevoegen. Na het uitvallen - door omstandigheden - van de laatste twee avonden in 2019 was dit voor Cultureel Montfoort een goed begin van het nieuwe jaar. POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Jaagpad 56, Linschoten secretariaat@ participatieraadmontfoort.nl www.participatieraadmontfoort.nl/ Facebook: Participatieraad Montfoort JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl De Beide Vlooswijkenlaan 1 in Linschoten Tegen het besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Overig Archiefwet Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Montfoort maken hierbij bekend dat zij op grond van artikel 7 van de Archiefwet op 17 december 2019 het vervangingsbesluit archiefbescheiden hebben vastgesteld. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2020. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Evenementenvergunning - Lichtjesavond Linschoten, donderdag 13 februari 2020, Nieuwe Zandweg in Linschoten, verzonden 23 december 2019 - Lentemarkt Montfoort, zaterdag 18 april 2020, binnenstad Montfoort, verzonden 23 december 2019 - Carnaval Montfoort, zondag 23 februari 2020, binnenstad Montfoort, verzonden 8 januari 2020 Incidentele festiviteiten • VV Linschoten, zaterdag 19 juni 2020, Linschoten, verzonden 20 december 2019 Stookvergunning - Achthoven West 37, dec 2019 - jan 2020, verzonden 23 december 2019 Exploitatievergunning horecabedrijf • 25-11-2019 Z/19/155738 De Beide Vlooswijkenlaan 45 Bijeenkomst persoonlijke aard d.d. 19 januari 2020. Vergunning voor kansspelautomaten • 10-12-2019 Z/19/155695 Hoogstraat 60 in Montfoort Voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten. Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. Montfoort, 14 januari 2020 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Pagina 12

Pagina 14

Heeft u een PDF, i paper of digitale edities? Gebruik Online Touch: tijdschrift digitaal publiceren.

week 3 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication