PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK OUDEWATER Voortgezette raadsvergadering Op 7 mei werd de raadsvergadering om 11.00 uur geschorst met nog een heel aantal agendapunten te gaan. De vergadering werd op maandag 11 mei voortgezet. Toezicht Van de provincie was een brief ontvangen over de fi nanciële situatie van Oudewater. De provincie verzocht de raad om voorstellen hoe een dreigende fi nanciële gang van zaken te verbeteren. Wethouder Lont zag het allemaal niet zo somber in, maar het CDA had zelf zijn licht opgestoken bij de provincie en maakte zich toch zorgen, hoewel zij uiteindelijk wel instemde met de voorgestelde reactie. De voorgestelde reactie werd raadsbreed aangenomen hoewel ook de wethouder de zorgen van het CDA wel onderschreef. Precario-rechten en toeristenbelasting Restaurants met terrassen betalen voor het gebruik van de openbare ruimte precariorechten en campings en hotels en B&B’s voor overnachtingen toeristenbelasting. Het voorstel was om voor de maanden dat de terrassen niet gebruikt werden de precariorechten niet in rekening te brengen en de heffi ng van toeristenbelasting uit te stellen tot eind dit jaar. Het betreft een maximale inkomstenderving voor de gemeente van 41.500 euro. Gelet op de situatie kon het voorstel op raadsbrede steun rekenen. Motie vreemd: Voortgang De Klepper De motie was ingediend door het CDA en de Wakkere Geelbuik. Zoals bekend is met name het CDA een tegenstander van het verhuizen van de bibliotheek uit het cultuurhuis naar De Klepper. De indieners van de motie wilden een totaalplaatje van de fi nanciële gevolgen voor zowel het cultuurhuis als De Klepper. Het college stelt zich op het standpunt dat, gelet op alle discussie in de afgelopen jaren over accommodatiebeleid en het feit dat daar geen overeenstemming over valt te bereiken in een totaalplaatje, om het in stukjes aan te pakken. De Wakkere Geelbuik wil ook inzicht in de fi nanciële consequenties van het onderbrengen van de publieksfunctie van de gemeente in de Klepper en de verkoop van het stadskantoor. De coalitie steunde het standpunt van het college en de motie werd met 8 stemmen tegen en 7 voor verworpen. Motie vreemd: Motie van afkeuring Deze motie dateerde van februari maar werd toen op verzoek van wethouder Duindam weer ingetrokken. Hij wilde uitstel om de zaak nog eens op een rijtje te zetten. Het betrof de vernietiging van de omgevingsvergunning Populierenweg 45. Het was een gecompliceerde zaak. Ondanks een advies van de bezwarencommissie werd de vergunning verleend. De rechter vernietigde die beslissing maar liet de rechtsgevolgen in stand, de voorzieningenrechter bij de Raad van State ging verder en vernietigde de hele beslissing. De Wakkere Geelbuik wilde naast afkeuring van het gevolgde beleid ook openbare excuses aan de aanvrager, de bezwaarden en de Wakkere Geelbuik. Het CDA ging mee met de afkeuring, maar had moeite met de eis voor openbare excuses. De wethouder legde nog eens uit, dat deze uitspraak van de door Trudie Scherpenzeel Motie Vreemd: Raad van State gevolgen heeft voor alle gemeenten in Nederland en dat het college en de ambtenaren te goeder trouw hebben gehandeld. Hij weigerde excuses te maken. VVDenD66 waren met hem van mening dat er niets onoorbaars is gebeurd ondanks eerdere beschuldigingen van de Wakkere Geelbuik en die hem op een motie van afkeuring van de collega raadsleden kwam te staan. SGP/CU was van mening dat excuses eerder van de Wakkere Geelbuik moesten komen, gelet op het voorgaande. De wethouder legde nog eens uit waarom de werkwijze gevolgd was, maar het voert te ver om deze juridisch complexe procedure hier helemaal uit te leggen. De Wakkere Geelbuik verwijderde uit de motie de opdracht om openbare excuses te maken aan zijn fractie, waarop het CDA de motie steunde. De overige fracties verwierpen de motie (8 tegen 7). horecavergunningen De motie werd ingediend door de Onafhankelijken en verzocht het college om te kijken naar verruiming van de terrasvergunningen van de horeca in verband met de anderhalve meter maatregel. Het CDA wilde zelfs verder gaan en de ‘H’ (Korte Havenstraat, markt, Leeuweringerstraat, Donkere Gaard, Peperstraat) auto- en zelfs fi etsvrij maken, maar had vragen over de handhaving van de openbare orde. De Wakkere Geelbuik maakte zich zorgen over de bereikbaarheid van de winkels, waar vanwege dezelfde anderhalve meter maatregelen wachtrijen ontstaan en waarschuwde voor de aanzuigende werking. Wethouder Duindam benadrukte nog eens dat er voortdurend bijna dagelijks overleg is over hoe om te gaan met deze maatregelen. De motie werd met de stemmen van SGP/CU tegen aangenomen. SGP/CU vond er te weinig aandacht voor de veiligheid in terug. De Wakkere Geelbuik vond de motie eigenlijk overbodig, maar stemde toch in. 19 MEI 2020 Westerwal Natuurlijk is het weer mijn schuld. In haar column ‘Blik op oneindig’ in De IJsselbode gaat Trudie er als vanouds vals en met gestrekt been in, om mij als raadslid van De Wakkere Geelbuik weg te zetten, als betweter, drammer, opportunist en belangenverstrengelaar. Ik zou als reder mijn eigen ophaalbrug willen. Zelfs de grove, raadslidonwaardige scheldkanonnade van VVD&D66raadslid Boreel tijdens de bespreking van de plannen voor Westerwal, wordt vergoeilijkt. Alles is geoorloofd, zo lijkt het. Het zij zo. Vrije meningsuiting is een groot goed, zelfs als de fatsoensnormen met voeten worden getreden en er een loopje met de feiten wordt genomen. ‘Ons Statenbad’ is geopend Nu de maatregelen rondom corona voor o.a. de zwembaden versoepeld zijn, is op maandag 18 mei ook ‘Ons Statenbad’ weer opengegaan. Vooralsnog echter alleen voor de banenzwemmers. We beginnen met acht zwemmers per half uur, waarin iedereen in zijn eigen baan zwemt. Er is door onze locatiemanager, Bas van Zuilen, een heel protocol gemaakt, om alles in goede banen te leiden, zodat iedereen, binnen de juiste spelregels, toch weer kan genieten van het zwemwater. Alle informatie over de regels, hoe we dit met elkaar gaan doen en de mogelijkheid voor het bestellen van een abonnement, kunt u vinden op de website van SBZO. Via deze website kunt u zich ook inschrijven en daarmee een tijd reserveren voor het banenzwemmen. Tot nader bericht heeft het geen zin, om zonder afspraak naar het bad te komen. Op basis van de bevindingen van de eerste weken, zullen we bekijken, of we de maatregelen verder kunnen versoepelen. Lukt het reserveren via de website niet, of heeft u andere vragen, bel dan even het nummer 0348-561805. Onze badmedewerkers zullen met plezier al uw vragen (proberen te) beantwoorden. Binnenkort zullen we via de website ook informatie geven over de opstart van zwemlessen. Ondanks de coronaperikelen, wensen wij iedereen veel succes, blijf gezond en hOpelijk kunnen we blijven genieten van een mooi zwemseizoen. Onze medewerkers zijn er klaar voor. Bestuur SBZO Geef om onze longen “Dit jaar gaan we vanwege het coronavirus niet langs de deuren, maar collecteren we online”, zegt organisatrice Patricia Markus van het Longfonds. “Dat is best wel een uitdaging. We doen er alles aan om de collecte toch succesvol te laten verlopen”. “We hopen dat de inwoners van de steden en dorpen in de IJsselstreek ons niet in de steek laten. We hebben het geld hard nodig. Alleen met het geld dat van overheidswege beschikbaar is voor longonderzoek, kunnen we onze plannen bij lange na niet verwezelijken. Met de opbrengst van de jaarlijkse landelijke collecte maken we doorslaggevend longonderzoek mogelijk. Dat onderzoek is nu meer dan ooit nodig. Het Corona-virus beneemt ons de adem. Het virus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je leven zijn. Het Longfonds strijdt voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte én voor iedereen die blijvende longschade overhoudt aan het Coronavirus.” door Siem van der Burg On-line collectanten Patricia Markus is voor het derde jaar de organisatrice van het longfonds in Oudewater, Papekop, Hekendorp en Hoenkoop. Het feit dat er dit jaar geen collecte aan de deur kan worden uitgevoerd baart haar ernstig zorgen. “Uit ervaring is gebleken dat digitale collectes vaak minder donaties tot gevolg hebben. Collectebussen bij middenstanders in de winkel hadden vorig jaar ook niet echt een opvallend resultaat. Maar de situatie is niet anders, dus zetten we alles op alles om er digitaal toch een succes van te maken. Onze ‘collectanten’ zijn dit jaar gepromoveerd tot ‘on-line collectanten’. Er zijn er op dit moment zo’n dertig van in de plaatsen waar ik verantwoordelijk voor ben. Daar kunnen we er overigens nog wel een aantal van gebruiken. Als we volgend jaar weer langs de deuren kunnen hebben we vooral voor Oudewater en Hoenkoop nieuwe collectanten nodig. Aanmelden kan door het sturen van een bericht naar patriciamarkus@hotmail.com”. De collectanten van dit jaar vragen dus vooral via hun Facebookpagina’s en websites om zoveel mogelijk aandacht en steun. Een van die on-line collectanten is Ineke Sluijs- van Dijk uit Oudewater. Op haar Facebookpagina schrijft ze; “dit voorjaar ervaarde ik hoe belangrijk onze longen zijn. Natuurlijk wíst ik dit wel, maar nu werd het even serieus! Gelukkig ben ik er na een longoperatie weer helemaal bovenop. Ik ga graag langs jullie virtuele voordeur om te collecteren voor het longfonds” “Nog indringender dan andere jaren doen we aan iedereen een oproep om het Longfonds te steunen”, vervolgt Patricia. Help ook mee! Dat kan tot eind mei op een aantal manieren: 1) Scan de QR code hieronder of op de pagina van een van de collectanten met de camera van uw telefoon of met uw mobiel bankieren-app en kies zelf het bedrag. Uw betaling verloopt dan via Ideal. Maar die feiten doen er wel degelijk toe, zeker in het gemeentebestuur waar belangrijke besluiten worden genomen over de toekomst van de stad. Die feiten doet Trudie ernstig geweld aan. Ik beperk me tot de veelgenoemde publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) tussen de gemeente en Heilijgers en de Nota van Uitgangspunten (NvU) tussen de gemeente en Machinefabriek De Hollandsche IJssel. Die PPS verbiedt de eigenaar de gronden op Westerwal zonder toestemming van de gemeente door te verkopen, om grip te houden op de herontwikkeling. Heilijgers deed het toch, met medeneming van 8 ton gemeenschapsgeld. Het college liet het gebeuren. De Nota van Uitgangspunten maakte eind 2016 eindelijk de weg vrij voor succesvolle herontwikkeling van de locatie in samenwerking met de machinefabriek. Het college deed vier jaar lang geen enkele poging om de afspraken na te komen. De andere feiten kunt u lezen op de website van De Wakkere Geelbuik. De gemeente moet betrouwbaar zijn. De burger moet erop kunnen rekenen, dat afspraken worden nagekomen. Besluiten van de raad moeten worden uitgevoerd door het college van B&W. Het college van B&W lapt beide beginselen van behoorlijk bestuur aan zijn laars. Dáárover ging het in het debat over Westerwal. Trudie vergelijkt mij met Don Quichot, de sympathieke maar tragische held die tegen windmolens vocht. Mij lijkt de titel ‘roepende in de woestijn’ toepasselijker. De tijd zal leren wie de echte Don Quichot is! Wim Knol, De Wakkere Geelbuik Eén meter veertig... Column Elk virus slijt, ook Covid 19. Misschien fl akkert het nog op, maar vroeg of laat is het voorbij, en is het wachten op een even heftig nieuw virus dat de wereld op een ongelegen moment opnieuw overrompelt. Dàt het er ooit komt, is met mathematische zekerheid te voorspellen, alleen niet wanneer. Zo heeft de mensheid al duizenden jaren zulke uitbarstingen voorbij zien komen, niet minder heftig maar meestal wel beperkter in omvang. Want in het jaar 1800 was de hele wereldbevolking nog maar één miljard mensen groot, in 1960 drie miljard en in 2011 zeven miljard, terwijl we hard op weg zijn naar de acht miljard. En bovendien vliegen we rusteloos van de ene hoek van de aarde naar de andere. ‘t Is al vaak gezegd: we zijn met teveel. We hebben het nu wel heel gewichtig over Social Distance, maar gek genoeg wisten we honderd jaar geleden haarfi jn, dat hygiëne ons de kans bood om de meeste ziektes ver van ons bed te houden. We leerden dat we onze handen moesten wassen na het toilet en voor het eten, niet alle koekjes één voor één bevingeren, je hand voor je mond houden als je moest hoesten, afstand bewaren, altijd een schone zakdoek bij je hebben, niet iemand van dichtbij in zijn smoel gaan staan spetteren, niet boeren, geen scheten laten, de boel schoon houden, en zelfs in India (waar ze geen plee en geen bestek hadden) wist iedereen dat je alleen met je rechter hand eten in je mond stopt, en alleen met de linker je gat afveegt. Vrouwen tipten met een subtiel rolf/">viktor-rolf/">parfum een stipje achter hun oren, een vleugje, en zeiden als iemand er een complimentje over maakte: Oooh! eigenlijk bent u dan te dicht bij... Andere vrouwen hulden zich in een wolk van rozen en lavendel, als wilden ze uitroepen: Wie komt er in mijn holletje? En vroeger zoenden we elkaar ook niet zoals nu, we vinden het tegenwoordig heel gewoon dat als je iemand maar amper kent, dat je elkaar dan drie vette smakken mag geven, zelfs kerels vinden het heel gewoon om andere kerels te laten voelen hoe hun baardgroei erbij staat. 2) Of ga naar de site van het longfonds https://www.longfonds.nl en druk op de groene knop met het woord ‘doneer’. De rest wijst zich heel gemakkelijk vanzelf. Of 3) sms LONG naar 4333. Per bericht doneert u dan 1,50 euro. Gingen onze grootouders naar de bioscoop, dan konden ze een kaartje Stalles kopen, met grotere stoelen die iets verder van elkaar stonden. In de schouwburg kon je ook een loge nemen, een voorloper van de skybox, waar je met genodigden bijeen zat, ver van het onfrisse volk, letterlijk dan. Want in zo’n loge kunnen ook bar onfrisse personen zitten, en je kunt er ook heel onhygiënische dingen doen. En zo zal het nu hier ook wel weer gaan: een tijdjelang plexiglazen schermpjes, gordijntjes, en de anderhalve meter slijt gaandeweg naar één meter vijfendertig, en verder. Aan vindingrijkheid heeft het de mens nooit ontbroken. Zo zal er altijd wel een oplossing te vinden zijn voor de theaters, de festivals, de horeca, de stranden en de vliegtuigen, op naar één meter vijfentwintig, en zo verder. Er zit niets anders op dan met z’n allen gewoon door te gaan (“je kunt toch niet anders?”) tot over een jaar of tien een nieuwe heftige ziekte zich weer onaangekondigd over ons uitstort. De brugklassers van nu zijn de consumenten van straks, en misschien hebben ze er dan iets van onthouden. Otto Beaujon Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een e-commerce shop in uw clubmagazines. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

week 21 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication