PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK OUDEWATER EnergieCafé dinsdag 18 februari Een duurzaam huis, hoe doe je dat? Er zijn veel invalshoeken en mogelijkheden, die tijdens het Energiecafé naar voren zullen komen. Er komen mensen aan het woord die bezig zijn hun huis duurzaam te maken en hier al een fl ink eind mee op weg zijn of al kunnen zeggen “we zijn van het gas af en we hebben elektriciteit over!”. Wouter Sjoerdsma woont ruim een jaar in Noort Syde 2 Hoewel zijn huis al redelijk geïsoleerd was, waren er tal van mogelijkheden om het energieverbruik verder terug te dringen. Het dichten van kieren en naden, het isoleren van leidingen en warmwateropslag zijn dan eenvoudig uit te voeren en leveren direct voordeel. Door de aanleg en het gebruik van vloerverwarming kan de watertemperatuur van de Cv-ketel omlaag, wat zeer besparend werkt. Tezamen met de extra aangebrachte vloerisolatie is het energieverbruik van Wouter en zijn gezin tot jaloersmakende proporties teruggebracht en hij is nog niet klaar. Dick en Lijnie Maaijen wonen sinds kort weer in de buurt waar ze vandaan kwamen, de Hoenkoopse Buurtweg. Het vrijstaande huis was nauwelijks geïsoleerd en een heel goede klant bij de energieleverancier. Het doel is zowel met gas als elektriciteit geheel zelfvoorzienend te zijn, dus wordt hier fl ink aangepakt! Naast 15 cm dakisolatie, gevelisolatie, gedeeltelijk driedubbel glas en vloerverwarming zijn 21 hoog rendement zonnepanelen en drie zonnecollectoren geïnstalleerd. Bovendien wordt gebruik gemaakt van aardwarmte. Het bijzondere hieraan is dat geen boringen van 75 meter zijn uitgevoerd maar van ‘slechts’ 23 meter. De boringen kunnen met een compacte machine worden uitgevoerd, dus ideaal voor locaties met beperkte toegankelijkheid, zoals vaak binnen de bebouwde kom. Een stukje verder op de Hoenkoopse Buurtweg wonen Henri en Anita de Dood. Het is al weer wat jaren geleden, dat zij het huis van hun dromen vonden. Helaas was er toen nog niets gedaan aan energiebesparing. Hun project was dan ook omvangrijk en begon vanzelfsprekend met isoleren, het dak met een fl ink pak minerale wol, spouwmuren volgespoten met PUR- schuim en met hetzelfde materiaal werd de onderkant van de begane grondvloer van een fl inke laag isolatie voorzien. Tenslotte werden alle ramen vervangen door dubbel glas HR++. De installatie van 45 zonneOudewaterse scholen investeren in groene energie panelen zorgen ruimschoots voor de elektriciteitsvoorziening terwijl een warmtepomp zorgt voor een comfortabel (altijd 21 graden) huis, dat sinds 2016 niet meer is aangesloten op het gasnet. Hun doel is bereikt: een energie neutraal huis met bovendien terug levering van elektriciteit! FORUM RUIMTE Ook in het forum ruimte was de hoofdmoot van de vergadering gereserveerd voor een tweetal presentaties. En ook hier was de publieke tribune goed gevuld. De eerste presentatie betrof de stand van zaken rond Westerwal en de tweede de presentatie van een afstudeerscriptie van iemand uit het ambtenarenapparaat over ‘Beleid op groen en water’. Die laatste was een cadeautje, aldus wethouder Kok, aangezien de betreffende ambtenaar daar niet extra voor betaald hoefde te worden. Westerwal Gepresenteerd werd een stedenbouwkundige visie met diverse functies, waaronder wonen (grondgebonden en appartementen, waarvan 10 met een koopprijs van rond de 150.000 euro en de rest koop en duurdere huur), een fi ets- loopbrug over de IJssel (waar nog geen middelen voor zijn) en een passantenhaven. De ontsluiting van de machinefabriek vergt een toegang van opleggers tot 24 meter. Er wordt ook voorzien in parkeerbehoefte voor de overloop uit de binnenstad (niet ondergronds, wel grotendeels overdekt door daar een bestaande loods van de machinefabriek voor te gebruiken, waarin boven de auto’s appartementen, ateliers of iets dergelijks te bouwen. De machinefabriek zou een nieuwe loods krijgen en het terrein worden heringericht. Dat alles werd tijdens de vergadering op losse schroeven gezet omdat na al die lange jaren opeens naar voren kwam dat de machinefabriek mogelijk overweegt om te verhuizen. De bewoners van de Zwier Regelinkstraat maken zich zorgen over de nieuwe ontsluiting. De brug over de IJssel zou beweegbaar moeten zijn om de boten van de rederij De Hollandse IJssel door te laten. Er is al veel besproken, maar die mededeling over het mogelijk vertrek van de machinefabriek was het echte nieuws. Ook deze presentatie leidt voorlopig nog niet tot besluitvorming. De Oudewaterse basisscholen St. Jozef en Klavertje 4 hebben onlangs fl ink geïnvesteerd in groene energie. Op het dak van beide scholen zijn de afgelopen weken maar liefst 346 zonnecollectoren geplaatst. Dankzij de nieuwe zonnecollectoren kunnen beide scholen nu voorzien in ongeveer tachtig procent van hun energiebehoefte. Beide scholen hadden al een sedumdak, ook wel een groendak genoemd, dat zorgt voor een betere isolatie, waterafvoer en luchtkwaliteit. In samenwerking met de andere scholen in Oudewater en het Luciafonds wordt momenteel gewerkt aan een plan om de biodiversiteit van de buitenruimte rond de scholen te vergroten. Beleid op groen en water Matthijs Hoes, hoofd Groenbeheer van de gezamenlijke werkorganisatie, Visie Heeft u algemeen nieuws voor De IJsselbode uit Oudewater, Hekendorp, Snelr Neem dan contact op met één van onze ren ... Ellen van Leeuwen 06-20559355 - ellen@vert-ellen.nu Aad Kuiper 06-51468355 - ackuiper@xs4all.nl Uitspraak Raad van State Populierenweg 45 Vorig jaar is veel te doen geweest over de nieuwbouw van een pand aan de Populierenweg op Tappersheul Oudewater. Nadat in oktober vorig jaar de rechtbank uitspraak had gedaan waarbij het besluit tot vergunningverlening werd vernietigd, maar de rechtsgevolgen daarvan in stand werden gelaten werd in november de vergunning verleend. Het betreft nieuwbouw van het pand, waarbij daar op de eerste verdieping een zelfstandig kantoor zou komen. Degene die het bezwaar in eerste instantie had ingediend heeft een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State, die daar op 4 februari uitspraak over deed. De raad van State is tot een andere conclusie gekomen dan de eerdere rechter en heeft gelijk ook in hoofdzaak (een voorlopige voorziening dient meestal om onomkeerbare gevolgen tijdelijk te voorkomen) beslist. De belangrijkste overweging van de Raad van State luidt als volgt: De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet op grond van artikel 4, negende lid, van bijlage II van het Bor een vergunning kan worden verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van een gebouw dat niet feitelijk aanwezig en vergund is. In het negende lid staat namelijk dat het afwijkende gebruik alleen vergund mag worden als dat niet gepaard gaat met bouwactiviteiten die ertoe leiden dat de bebouwde oppervlakte en het bouwvolume worden vergroot. In geval van nieuwbouw is dat echter per defi nitie het geval. Anders dan het college heeft aangevoerd, bestaat er geen aanleiding voor het oordeel dat deze zinsnede uit het negende lid alleen betrekking heeft op het vergroten van bestaande gebouwen en dat daarom het gebruik van te realiseren nieuwe gebouwen op grond van artikel 4, negende lid, van bijlage II van het Bor wel vergund mag worden. Bij haar beoordeling betrekt de voorzieningenrechter ook de Nota van toelichting bij het Bor (Stb. 2014, 333, blz. 54), waarin staat dat het negende lid ziet op de door Trudie Scherpenzeel mogelijkheid om aan bestaande gebouwen een andere functie te geven. De R aad van State heeft de vergunning geschorst tot 6 weken nadat het college opnieuw heeft beslist op het bezwaar dat tegen de vergunning was ingediend. P.S: Raadslid Knol van de Wakkere Geelbuik heeft op Facebook publiekelijke excuses geëist aan zijn adres na een uiteenzetting door mr. Tjeenk Willink, oud-vice voorzitter van de Raad van State in het programma Buitenhof van afgelopen zondag. Die uiteenzetting ging over de functie van de rechterlijke macht als beschermer van de burger tegen politiek en bestuur. De Wakkere Geelbuik bracht die uiteenzetting in verband met voornoemde uitspraak van de Raad van State. Die excuses gaan er niet komen. Over de inhoud van de zaak heeft De IJsselbode zich niet uitgelaten. Wel over het buitensporig politiek geweld met beschuldigingen van corruptie en maffi agedrag waarmee het betreffende raadslid de zaak aan de orde stelde in de gemeenteraad van juli vorig jaar. En dat niet in de redactionele kolommen, maar in een column. door Trudie Scherpenzeel presenteerde zijn afstudeerscriptie, die een lauwe ontvangst kende. Het forum bleek niet te zitten wachten op beleid, maar op handelen. Stoppen met klepelen, bij-vriendelijk beheren van het groen en andere concrete maatregelen. De SGP/CU was de enige die enthousiast reageerde, tot teleurstelling van wethouder Kok. parkeerbeleid Het voorstel betrof het proces om tot parkeerbeleid te komen, niet het parkeerbeleid zelf. Dat proces startte al de volgende avond en is een moedige poging om het beleid van onderop vorm te geven. Daar werd verdeeld op gereageerd, met name omdat het voorstel van de raad vraagt om de uitkomsten van dat interactieve overleg met belanghebbenden bij unanimiteit van die belanghebbenden te accepteren zonder daar nog zelf allerlei veranderingen in aan te brengen. In strijd met de kaderstellende rol van de raad, vonden sommigen. Unanimiteit een utopie vonden anderen. Het stuk wordt een bespreekstuk in de raad. Hondenpoepzakjes De gemeente wil stoppen met het gratis ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes, onder het motto dat de eigenaar van de hond zelf verantwoordelijk is voor het voorkomen van overlast. Dat kwam het college te staan op een verontwaardigde reactie van de Onafhankelijken, die dit in strijd achten met een goed beleid om vervuiling van de omgeving te voorkomen. Om die reden werd het stuk ook naar de raad gestuurd als bespreekstuk. Column Op het Bolwerk aan de St. Janstraat, beter bekend als het evenemententerrein (waar vorige maand de ijsbaan nog lag) is de afgelopen week een begin gemaakt met archeologisch onderzoek, omdat op het grote plein te zijner tijd woningen gebouwd moeten worden. Over twee grote sleuven is het asfalt weggebroken. Als de graafmachine voorzichtig de bovenste lagen weg geschraapt heeft en het handwerk begint, dan wordt het spannend. Met een troffeltje, een stoffer, een voegijzer en een zeef vinden ze eerst 18e eeuwse Goudse pijpenkoppen en pijpenstelen. De archeologen, dat wil zeggen de ambtenaar-archeoloog en onze Oudewaterse onvolprezen vrijetijdsarcheoloog Caio Haars verwachten ook daaronder wel iets te zullen vinden: in vroeger eeuwen heeft daar op dat bolwerk op zijn minst een deel van de vestingmuren van vóór 1575 gestaan, en daar achter een hoop bedrijvigheid. huisjes dus. Misschien een boerderij, een brouwerij, een smid. huisjes met bewoners, met vaatwerk, vuur, as, glas, een mes, naald en draad, knopen, kippen en varkens, leren schoenen, en muntjes, waarvan ze steeds de tiende penning aan de Koning van Spanje moesten afstaan. Daar, met de fundatie in de late Middeleeuwen of nòg dieper, moet de ondergrondse parkeergarage komen voor de woningen die er bovenop gebouwd worden. Dieper? Graaf je dieper dan de 16e eeuw, dan vinden ze misschien iets uit de Vikingtijd, wie weet, en nóg dieper misschien iets van de Romeinen. Want met zekerheid hebben die in de regio rondgevaren met hun eikenhouten schepen. Denk maar eens aan de scheepswrakken zoals die gevonden zijn in Zwammerdam, Leidscherijn en Woerden. Zo’n gek plan is dat dus nog niet om in Oudewater een ondergrondse parkeergarage aan te leggen met minstens drie etages, en dan niet alleen voor de toekomstige bewoners van de appartementen erboven. Als het Oudewaterse Romeinse schip er blijkt te liggen weet je ook zeker dat de archeologen het tegen komen. Die parkeergarage krijgt langs alle invalswegen bordjes die naar parking Oudewater verwijzen. De touwtrein kan toeristen en winkelend volk naar de binnenstad brengen, en weer terug naar de parkeergarage met de boodschappen. Dat zou pas van visie getuigen: een gemeentelijke parkeergarage onder de woningen van Oudewaterse ondernemers. Zoiets heette voorheen een PPS, een Publiek-Private Samenwerking, en dat kan iets heel moois opleveren met ondernemers die ook een mooi en autoluw Oudewater een warm hart toedragen. Otto Beaujon Je huis verduurzamen kan dus op vele manieren en begint vaak met eenvoudige ingrepen, die relatief weinig kosten. De sprekers hebben nog veel meer informatie te delen tijdens het Energiecafé, dus kom langs op 18 februari en stel je vraag! 11 FEBRUARI 2020 Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een webshop in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden verenigingsbladen online.

week 7 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication