DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 13 Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 12 februari 2020 in het stadhuis van Nieuwegein. De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 19 februari 2020 in het stadhuis van Montfoort. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 28-1-2020 Z/20/157981 Lodewijkstraat 40 in Montfoort Het uitbreiden van de woning en het aanbrengen van gevelwijzigingen. • 30-01-2020 Z/20/158119 Wilhelminastraat 2a in Montfoort Het verbouwen van een praktijkruimte naar drie zelfstandige appartementen. • 03-02-2020 Z/20/158242 Keizerstraat 25 in Montfoort Het tijdelijk verruimen van de bestemming. • 22-01-2020 Z/20/158348 Peperstraat 12 in Montfoort Het aanbrengen van verlichte gevelreclame. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. MILIEU Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning milieu hebben genomen: besluitdatum: 12 februari 2020 inrichting: Vendrig BV adres: Productieweg 5 betreft: Veranderen van het bedrijf Dit besluit vervangt het eerder genomen besluit van 18 december 2019, kenmerk Z-2015-22207 / 60869 TER INZAGE Het besluit ligt van donderdag 13 februari t/m donderdag 26 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage bij: - Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg: 088-02250 00); - Gemeente IJsselstein, Overtoom 1 in IJsselstein, voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente. BEROEP Tegen het (gewijzigde) besluit kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De beroepstermijn start op de dag nadat het (gewijzigde) besluit ter inzage is gelegd en bedraagt zes weken. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam, het adres van de indiener, de datum /dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het reeds ingediende beroep tegen het besluit van 28 maart 2018 en 18 december 2019 wordt op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht mede geacht te zijn gericht tegen het bovengenoemde gewijzigde besluit. Dit gewijzigde besluit is om die reden ook aan de rechtbank MiddenNederland toegezonden en ingebracht in de reeds lopende beroepsprocedure. Tevens kan door diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening. Bij het verzoekschrift dient u een kopie van uw beroepschrift te voegen. Wanneer binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. OVERIG Voorontwerp bestemmingsplan ‘Willeskop, percelen C276 en 316, Montfoort’ Burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat met ingang van woensdag 12 februari Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort Kolderieke kolder op zolder Voor menigeen was zaterdagavond de eerste reactie ‘een stapje terug’ bij het betreden van de zaal, om te genieten van avondje Cultureel Montfoort. De confrontatie met twee tribunes en een zaal vol dozen was verrassend, ‘wat krijgen we nou’. De spelers van Kwibus uit IJsselstein begonnen al zingend aan een zolderopruiming, de rode draad in de voostelling. Uit alle hoeken van de zaal kwamen dozen tevoorschijn met daarin rommel, sentiment, een aanleiding om cabaretliedjes uit een vergeten periode te laten horen. Voor velen waren ‘Margootje’ en ‘Ik zou je in en doosje willen doen’ de enige herkenbare liedjes. Een goede vondst waren de vier huiskamerbanken voor de tribune, waardoor er een goede interactie met het publiek ontstond. Zij werden een onderdeel van de voorstelling. Een avond vol verrassingen in een sprankelende show. Na de pauze waren er af en toe wat schoonheidsfoutjes maar door deze niet te verbergen - sorry even opnieuw - was dit slechts een gegeven, een extra komische noot. Kwibus bestaat uit een enthousiaste groep amateurs die met elkaar een boeiende muzikale show gaven en het publiek lieten genieten. Duidelijk was, dat de spelers zelf ook enorm genoten en plezier beleefden aan de voorstelling. Voor Kwibus was dit een afsluiting van een serie van tien avonden. Het bedankje aan het slot voor de mannen van de techniek, het Sint Joseph en Cultureel Montfoort was zeer terecht voor het vele werk (1.5 dag), dat zij hebben verzet om deze bijzondere voorstelling in Montfoort te realiseren. Heeft u nieuws voor De IJsselbode uit Montfoort en/of Linschoten? Neem dan contact op met een van onze redacteuren ... voor de ker Sjoukje Dijkstra 06-14546424 sjoukjed80@gmail.com voor de kern LINSCHOTEN Siem van der Bur 06-83709132 siemvdb@yahoo.com POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Gerrit Jan van der Veenstraat 20 3417 GB Montfoort www.adviesraadmontfoort.nl secretariaat@adviesraadmontfoort.nl Facebook: Adviesraad Montfoort JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl 2020 gedurende zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan Willeskop, percelen C276 en 316, Montfoort, IDNR: NLIMRO.0335. BPWilleskop-VO01 voor een ieder ter inzage ligt. INHOUD Dit voorontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen op genoemde percelen aan de Willeskop mogelijk. Inzien voorontwerpbestemmingsplan Het voorontwerpbestemmingsplan is als volgt raadpleegbaar: - Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het plan is: NLIMRO.0335.BPWilleskop-VO01; - Op de gemeentelijke website www.montfoort.nl; - Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis Montfoort Kasteelplein 5. INSPRAAKREactieS Het voorontwerpbestemmingsplan Willeskop, percelen C276 en 316, Montfoort ligt van 12 februari tot 25 maart 2020 ter inzage. Daarnaast is het voorontwerp digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gedurende de inzagetermijn een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Montfoort, per adres Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Inspraakreactie vobp Willeskop, percelen C276 en 316, Montfoort’. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie wordt u verzocht een afspraak te maken met de heer Y. Smeets van de Omgevingsdienst Regio Utrecht via telefoonnummer 088-0225000. INLOOPAVOND Op 5 maart wordt van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond georganiseerd in het Stadskantoor te Montfoort aan het Kasteelplein 5. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente, woordvoerder namens initiatiefnemer en ruimtelijk adviseur aanwezig om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden. INFORMATIE Heeft u vragen over het voorontwerpbestemmingsplan of de procedure neem dan contact op met de heer Y. Smeets, tel. 088-0225000. Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Montfoort 2020’ Op 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Montfoort 2020’ vastgesteld. Deze verordening is elektronisch bekend gemaakt door middel van elektronisch uitgegeven gemeentebladen. De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook geplaatst op deze gemeentepagina. Dit betekent dat rechten alleen kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. Aanwijzingsbesluit streekarchivaris Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Montfoort maken hierbij bekend dat zij op grond van artikel 30 van de Archiefwet 1995 gelet op artikel 32, derde lid, van de Archiefwet hebben besloten als gemeentearchivaris aan te wijzen de streekarchivaris-directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden. Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2020. Beleidsregels voor Bed & Breakfast Op 14 januari 2020 heeft het college van Montfoort beleidsregels voor Bed & Breakfast vastgesteld. De beleidsregels zijn elektronisch bekendgemaakt door middel van elektronisch uitgegeven gemeentebladen. De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl . Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook geplaatst op deze gemeentepagina. Dit betekent dat rechten alleen kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. VERKEER Wegsleepregeling zondag 23 februari Ondanks de publicaties is het de afgelopen jaren voorgevallen dat bij de opbouw van de carnavalsoptocht voertuigen op het afgesloten traject blijven staan. Indien uw voertuig op één van de eerdergenoemde wegen (is afgesloten traject) staat, wordt deze op last van de gemeente weggesleept. Het voertuig wordt dan door Logicx Bergingsbedrijf te Apeldoorn weggesleept. Uw voertuig kan dan tegen betaling van de wegsleep- en stallingskosten na telefonische afspraak met Logicx, tel. 055-3694176, in Nieuwegein worden opgehaald. Stalling van de voertuigen vindt plaats op het adres Ravenswade 134, 3439 LD Nieuwegein. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Drank- en Horeca ontheffing • Tafeltennisvereniging De Schans, 15 maart 2020, Sporthal Hofland, Montfoort, verzonden 5 februari 2020 • Het Oude Stadhuis, 13 juni 2020, stadspark Montfoort, verzonden 5 februari 2020 Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. Montfoort, 11 februari 2020 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Pagina 12

Pagina 14

Interactieve digi jaarverslag, deze uitgave of jaarverslag is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaliseren van online whitepapers.

week 7 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication