DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 9 Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand Tot nadere orde zijn er geen openbaren overleggen met de commissie voor ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk. De zaken worden zoveel mogelijk digitaal of telefonisch afgehandeld. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Aanvraag omgevingsvergunning • 05-04-2020 Z/20/162239 Waardsedijk-Oost 9 in Montfoort Nodulair bouw, Waardsedijk-Oost. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348-476400. Verlengen beslistermijn • 07-04-2020 Z/20/157555 M.A. Reinaldaweg 22 in Linschoten Plaatsen bijgebouw en perceelafscheiding bij rijksmonument ‘Engherweide’. Verleende omgevingsvergunning • 09-04-2020 Z/19/155631 Om ‘t Wedde 5 in Montfoort Woning en winkel ombouwen naar totaal drie appartementen. Overig Ontwerpbestemmingsplan Energietuin Mastwijkerdijk en bijbehorend MER-beoordelingsbesluit. Burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Energietuin Mastwijkerdijk’ (NL.IMRO.0335.BP15041-ON01) ter inzage leggen. Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een energietuin welke voorziet in de opwek van duurzame energie in combinatie met een extensieve recreatiefunctie. INZAGE Het ontwerpbestemmingsplan ‘Energietuin Mastwijkerdijk’ ligt van Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort De Donald Duck challenge, de Yathzee challenge, de broodbak challenge… kleinkinderen dagen hun opa’s en oma’s uit Ouderen Montfoort kunnen virtueel gymmen en challenges doen met de kleinkinderen Als gevolg van het coronavirus zijn er momenteel ook geen gymnastiekbijeenkomsten op woensdagmorgen in Antoniushof. Hanneke Bergsma die de gymnastiek verzorgt, heeft daarom het initiatief genomen om twee keer per week videooefeningen op te nemen en te publiceren. De oefeningen zijn geschikt voor iedereen, maar vooral gericht op 50+/ 60+. Ook heeft Bergsma leuke challenges geschreven voor opa’s, oma’s met kleinkinderen. Dit zijn spelletjes die opa’s en oma’s met kleinkinderen kunnen doen, terwijl ze telefonisch of via beeldbellen contact houden. Of op gepaste afstand. “Toen we hoorden dat bejaardentehuizen dicht gingen, kon ik niet achterblijven. Ik wilde iets doen voor ouderen”, aldus Bergsma. “De filmpjes zijn twee minuten en makkelijk te openen.” Ze heeft zich daarbij laten filmen door haar man of kinderen, en vertelt dat ze elke oefening voordoet, zodat de mensen het na kunnen doen. De challenges hebben niet alleen maar met lichaamsbeweging te maken. Bergsma vertelt enthousiast: “Het varieert van broodbakken tot spelletjes van vroeger en nu en lezen. Zo hebben we de Donald Duck challenge, waarbij grootouders en kleinkinderen een Donald Duck lezen en elkaar vertellen waarom ze dat zo leuk vinden. Zo leren ze elkaar ook echt beter kennen. Een van de eerste challenges was buiten in de tuin, waarbij ze een wedstrijd konden doen met het zaaien van een zonnebloempit. Bij alle challenges heb ik ook buiten leren meegenomen. Ik ben 2,5 jaar geleden begonnen met een master studie sportinnovatie. Mijn doel is - en dat is bijna klaar - om een buiten-lesmethode te schrijven. Dat is leren in de breedste zin van het woord. Buiten leren is erg waardevol, omdat kinderen met meer zintuigen leren. Ze leren door ontdekken en doen. Het mooiste is als ze een eigen onderzoeksvraag bedenken. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en hierdoor onthouden ze beter. Alle buitenlesdingetjes verwerk ik in challenges. Bijvoorbeeld de Broodbak challenge, waarbij het gesprek met opa en oma over lievelingsbrood gaat en de werking van de molen.” Bergsma benadrukt dat daarbij niks verplicht is. Ze krijgt er hele leuke reacties op. “Mensen vinden het erg leuk om dit met hun kleinkind te doen. Ook omdat het hele leuke gesprekken oplevert. Ik verweef hierbij mijn door Sjoukje Dijkstra buitenlessen in beweegopdrachten.” Volgens Bergsma is het belangrijk dat kinderen niet eenzijdig leren. “Laat ze maar hun eigen onderzoeksvraag formuleren. Dan krijgen ze veel meer ideeën.” Bergsma heeft geen idee hoeveel mensen er mee doen aan de gymnastiekoefeningen en challenges. Wel wordt ze op straat aangesproken, en vragen mensen haar: ‘Wanneer komt het volgende filmpje?’. Hanneke Bergsma bedenkt challenges waar opa’s en oma’s met hun kleinkinderen aan mee kunnen doen, zoals de zaaiwedstrijd, die allesbehalve zaai is. “Mensen reageren ook met: ‘Je zit weer te frunniken aan je shirt’. En; ‘Wat leuk. Je bent gewoon jij.’ Als we zo mensen op leuke ideeën brengen, dan zeg ik: waarom niet. Laat ze maar naar buiten gaan…” “Bij de sjoelcompetitie staat de vraag: ‘Konden opa en oma vroeger tegen hun verlies?’ Dan krijg je zulke leuke verhalen. Wanneer verloor u dan en gooide u het bord door de kamer? Dan heb je op een heel ander niveau een gesprek, waardoor opa’s en oma’s verbinding hebben met kleinkinderen en elkaar niet verliezen. Dat is natuurlijk een beetje het doel.” Bergsma denkt ook aan de mensen die misschien digitaal minder vaardig zijn: “Ik wil mijn challenges ook wel printen en verspreiden. Bijvoorbeeld in Antoniushof. Er is blijkbaar wel vraag naar. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan beweging, en nog meer: behoefte aan contact met elkaar. Als we op deze manier aan die behoefte tegemoet kunnen komen, dan doen we dat graag!” Informatie: Voor mensen die meer informatie willen hebben over de oefeningen of challenges. Hanneke Bergsma is bereikbaar via haar mailadres: info@hannekebergsma.com. De challenges worden ook geprint en in de Antoniushof neer gelegd voor ouderen die niet online actief zijn. Tulpen voor bewoners en zorgpersoneel van Antoniushof en De Bongerd Leden van Carnavalsvereniging Les Boutonniers hebben zaterdag tulpen langs gebracht bij de bewoners van het Antoniushof en De Bongerd. Ook het zorgpersoneel van het Antoniushof kreeg een mooie bos tulpen. door Sjoukje Dijkstra Bloemenboutique Nicole wensen wij een ieder heel veel geluk en gezondheid”, aldus de carnavalsvierders. Natuurlijk hebben Les Boutonniers ook nog een boodschap voor de mensen: “Wees verstandig, blijf op ruime afstand van elkaar, was je handen zoveel als mogelijk en ga er niet op uit.... dat doen we wel weer als deze ellende allemaal weer achter de rug is. Blijf gezond.” “Ondanks de vervelende tijd waarin we met zijn allen zitten, proberen we het toch nog een beetje gezellig met elkaar te maken. Mede dankzij Voorhout Bloemkunst & Decoratie en POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Gerrit Jan van der Veenstraat 20 3417 GB Montfoort www.adviesraadmontfoort.nl secretariaat@adviesraadmontfoort.nl Facebook: Adviesraad Montfoort JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl donderdag 16 april 2020 tot en met woensdag 27 mei 2020 voor een ieder ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het stadskantoor van Montfoort, Kasteelplein 5. Daarnaast is het plan digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gezien de situatie betreffende corona is het niet mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. INDIENEN ZIENSWIJZE U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Montfoort, per adres Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze obp Energietuin Mastwijkerdijk, Z/19/143282’. Het MER-beoordelingsbesluit Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, een MER-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het MER-beoordelingsbesluit voor het ontwerpbestemmingsplan Energietuin Mastwijkerdijk is bepaald dat er geen MER nodig is. De motivering is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit MER-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan. VERKEER Werkzaamheden tussen de Heeswijkerpoort en de Boslaan Op vrijdag 17 april vinden er asfaltherstelwerkzaamheden plaats op de N228 tussen Heeswijkerpoort en de Boslaan. Er wordt via een rijdende afzetting per rijstrook gewerkt. Als aanvulling op deze verkeersmaatregel worden er twee verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Het doorgaande verkeer kan op aanwijzing van de verkeersregelaars langs de werkzaamheden rijden. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Gelieve rekening te houden met de situatie en uw rijgedrag hierop aan te passen. Werkzaamheden N228 richting de Meern Op dinsdag 21 en woensdag 22 april vinden er tussen 09.00 en 15.00 uur werkzaamheden plaats op de N228 richting aan de Meerndijk (tussen de Nedereindseweg en de A12). Tijdens deze werkzaamheden geldt er ter plaatste een snelheidsbeperking. Het verkeer wordt met een om- en om regeling beurtelings langs de werkzaamheden geleid. Daarnaast worden er verkeersregelaars ingezet. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Ingebruikname gemeentegrond • H. van Zuilenstraat, Montfoort, van 6 april tot 19 mei, verzonden 3 april 2020 Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Montfoort, 15 april 2020 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong De ouderen waren erg blij met hun bloemenverrassing. CV Les Boutonniers konden ouderen in Montfoort blij maken met bloemen, dankzij Bloemenboutique Nicole en Voorhout Bloemkunst en Decoratie. Pagina 8

Pagina 10

Interactieve erelatiemagazine, deze krant of folder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal publiceren van web clubbladen.

week 16 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication