PAGINA 8 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 5 NOVEMBER 2019 Programmabegroting 2020 - 2023 Donderdag bespreekt de gemeenteraad de ‘Programmabegroting 2020 - 2023’. Hierin staan alle plannen die het college van B&W voor de komende jaren heeft en hoe deze plannen betaald worden. De gemeenteraad heeft hierbij het hoogste woord. Zij moet akkoord geven voor de plannen van het college van B&W. Hieronder leest u wat de fractievoorzitters van de vijf partijen van de begroting vinden. Judith de Vor Plunderbegroting Elly van Wijk Sluitende begroting Slecht nieuws voor de inwoners en bedrijven van Oudewater. Zij worden met de programma-begroting 2020 zwaar getroffen. Omdat de coalitie geen keuzes maakt en vast blijft houden aan te grote ambities wordt de OZB in 2020 met 15% verhoogd. Ook gaan de rioolheffi ng en de afvalstoffenheffi ng omhoog. Een gemiddeld gezin betaalt daardoor volgend jaar bijna 150 euro extra aan belastingen. Financiële reserves worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. En wat krijgt u er voor terug? Helemaal niets! Waarom wordt er niets gebouwd? Waarom wéér vertraging bij het opknappen van de Lange Linschoten? Het verbeteren en veilig maken van fi etspaden wordt ook maar vooruit geschoven. Zo kan het CDA nog wel even doorgaan. Toch worden belastingen verhoogd én wordt er fl ink bezuinigd, zoals op de WMO en regelingen voor inwoners die minder te besteden hebben. Al met al vindt het CDA de programmabegroting 2020 een ‘plunderbegroting’ die een zelfstandig Oudewater op het spel zet. Het was, zo begrijpen wij van Wethouder Lont, een lastige klus om de begroting 2020 sluitend te krijgen. Voor het opknappen van de binnenstad, de Hoenkoopse brug, bouwen van starterswoningen, een gezonde jeugd en een goede ambtelijke ondersteuning is geld nodig. Veel geld. VVDenD66 wil dat de gemeente actief kijkt hoe opbrengsten verhoogd kunnen worden en lasten verlaagd. Bijvoorbeeld door verkoop onroerend goed zoals het Stadskantoor, het Cultuurhuis. Hierdoor dalen de onderhouds- en afschrijvingslasten en wordt er een (eenmalige) opbrengst gerealiseerd. Of een gebouw ‘overdragen’ aan de gebruikers? Ook in het Sociaal Domein wil VVDenD66 een vereenvoudiging doorvoeren: het Stadsteam als toegang waarbij minder geld aan overhead en meer geld aan zorg besteed wordt. De lasten voor de burger moeten zo beperkt mogelijk blijven. Hiertoe zullen wij in de begrotingsraad voorstellen doen. Het is ook de laatste raadsvergadering waar burgemeester Verhoeve de voorzittershamer hanteert. Wij wensen de burgemeester het allerbeste in Gouda, maar denken dat hij vaak met weemoed terugkijkt naar zijn bevlogen tijd in ons Oudewater! Wijnactie voor Keniaproject Na de eerste succesvolle actie in het najaar van 2017 houden wij in november dit jaar opnieuw een wijnactie ten behoeve van het kindertehuis in Eldoret dat door onze stichting fi nancieel wordt ondersteund. We zijn ook weer verzekerd van de enthousiaste sponsormedewerking van Grandi Vini in Oudewater. Daardoor zijn wij in staat u enkele goede wijnen aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Sommige kent u nog van de vorige actie. Dankzij de sponsor "verdient" onze stichting op elke fl es wijn die wordt verkocht een bepaald bedrag. Op onze website www.kenia-project.nl vindt u meer informatie over de actie, waaronder ook de proefnotities en beschrijvingen van de wijnen die worden aangeboden. Er is ook een prosecco ("wijn met een bubbeltje") in het lijstje opgenomen: een uitstekende keuze voor de komende feestdagen! U vindt daar ook de prijzen van de wijnen. Hoe kunt u bestellen? Er zijn verschillende mogelijkheden: - op zaterdag 9 november houden we een wijnproeverij in de Hoeksteen (naast de Grote of St.Michaëlskerk); een medewerker van Grandi Vini is daarbij aanwezig; tussen 14.00 en 16.30 kunt u even langskomen, proeven en daarna uw bestelling opgeven; - u kunt ook rechtstreeks bestellen door een mailtje te zenden aan info@ kenia-project.nl; daarin geeft u aan, wat u bestelt en wat uw adres en telefoonnumer is; ook is het mogelijk op onze website het bestelformulier te downloaden, dat in te vullen en aan ons per e-mail terug te sturen. De actie loopt vanaf van af de laatste week van oktober tot 21ste november. In de week van 23 november t/m 30 november wordt de bestelde wijn bij u thuis gebracht, mits u in Oudewater of de directe omgeving woont. Woont u verder weg, dan wordt tegen geringe kosten een besteldienst ingeschakeld. Wij hopen weer op een mooie opbrengst voor het kindertehuis. De kinderen zijn het zeker waard. En U kunt genieten van mooie wijnen. René van den Hoogen Keuzes Door de overheveling van taken naar de gemeenten is de fi nanciële ruimte aanzienlijk kleiner geworden. De kosten voor jeugdzorg leggen ook in Oudewater een onevenredig beslag op het beschikbare geld. We moeten daarom keuzes maken en de Onafhankelijken zijn blij dat het College heeft voorgesteld om deze tegenvallers niet te op te vangen door te korten op maatschappelijke voorzieningen. Voorzieningen zoals sportfaciliteiten, bibliotheek en, in brede zin, het verenigingsleven. Wij vinden het in stand houden hiervan essentieel voor het behoud van onze Oudewaterse identiteit en de leefbaarheid. Wel zullen we onze ambities uit het coalitie-akkoord moeten bijstellen. Dat doet vooral pijn op het gebied van duurzaamheid, waar minder geld voor beschikbaar is, dan we eigenlijk zouden willen. De OZB-verhoging zien wij als een noodzakelijk kwaad. Zodra er landelijk een oplossing komt voor de tekorten in de jeugdzorg zou wat ons betreft een verlaging van de OZB weer prioriteit hebben. Vincent Bos Voorzieningen in stand De gemeente Oudewater staat voor een bezuiniging. Terwijl het geld in Den Haag tegen de plinten klotst, krijgen gemeenten minder te besteden dan gedacht. Tegelijkertijd nemen de kosten in bijvoorbeeld de jeugdzorg toe. De gemeente krijgt steeds meer taken, zonder voldoende geld om die uit te voeren. Om deze kosten te bestrijden had het college kunnen kiezen om belangrijke voorzieningen, zoals de bibliotheek, het zwembad of subsidies voor (sport-)verenigingen te kunnen schrappen. Gelukkig gebeurt dat niet! De gemeente kijkt naar haar eigen organisatie: zo wordt de jeugdzorg beter en goedkoper uitgevoerd. Diverse kleine regelingen worden slimmer aanbesteed. Het eerlijke verhaal is ook dat de lasten voor inwoners zullen stijgen. De ChristenUnie-SGP wil de basisvoorzieningen in stand houden. Tegelijkertijd blijft het onuitlegbaar dat in een tijd van economische groei en welvaart gemeenten forse bezuinigingen moeten doorvoeren. Het college moet dat blijven aankaarten bij het Rijk! Wim Knol Bedankt voor uw bijdrage! Eureka, het dreigende gat in de gemeentebegroting voor 2020 is gedicht. De manier waarop het college van B&W het theoretische tekort van 6 ton wil wegwerken is veelzeggend voor de taakopvatting en de dienstbaarheid van de coalitie van VVD&D66, De Onafhankelijken en CU&SCP. Zo bezuinigt het college allereerst op sociale voorzieningen voor Oudewaternaren die ondersteuning nodig hebben, zoals trapliften, invalideparkeerplaatsen en de jeugdzorg. Zelf de broekriem aanhalen, zoals voorgesteld door De Wakkere Geelbuik, kan volgens het college alleen door minder taken af te nemen van Woerden. En daar heeft het college geen trek in. Liever het stadskantoor in de verkoop. Dan is die achterdeur naar echte zelfstandigheid ook maar dicht. Voor het serieuze metselwerk klopt het college bij u aan, in de vorm van een exorbitante verhoging van de OZB met maar liefst 10%! Intussen werken de dagelijks bestuurders noest verder aan geldverslindende projecten als een overdekt zwembad, het masterplan binnenstad en de nieuwe voetgangersbrug te Hekendorp (9,5 ton), die met een goeie opknapbeurt nog jaren mee kan. Geld genoeg! Dinsdag 5 november 2019 6 november 2019 staat er een landelijke onderwijsstaking gepland, om aandacht te vragen voor het inmiddels exorbitant hoge tekort aan leraren. Dit is een nieuwe kreet om hulp bij de overheid, die niets doet om de basis van onze maatschappij te waarborgen. Ludieke actie op stakingsdag OBS De Schakels - UnIQ Athena in Oudewater is een school waar iedereen zich thuis voelt. Zij geven zowel NT2-les, als voltijds les aan hoogbegaafde kinderen. Zij kiezen er die dag voor om op een ludieke en positieve manier waardering te vragen voor hun mooie vak, het enorme lerarentekort en de werkdruk! De IJsselbode nu ook op je iPad www.ijsselbode.nl Waardering voor ons mooie beroep "Het is ons idee om deze dag als team wel aanwezig te zijn, maar onze onderwijstaken neer te leggen en tóch onze school open te houden voor lessen voor onze kinderen! Wij hebben hiertoe de ouders van OBS De Schakels-UnIQ Athena, onze bestuurder én de wethouder van Oudewater gevraagd om deze dag gastlessen te verzorgen op onze mooie school! Zij krijgen op deze manier de kans om ons mooie beroep voor één dag zelf te ervaren! En wie weet vinden zij dit wel zo leuk, dat zij ook leerkracht willen worden… Uiteraard bieden wij ondersteuning, daar waar dat nodig is. Allen hebben zich aangemeld om enthousiast te vertellen over hun hobby's, passies, talenten en andere kennis! Wij zijn enorm blij met hun waardering en willen hen graag op deze manier in het zonnetje zetten! We hopen van harte dat de overheid inziet dat het zo niet langer kan en vragen middels dit bericht nogmaals aandacht voor het mooiste vak van de wereld! Pagina 7

Pagina 9

Scoor meer met een webshop in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

week 45 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication