DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 13 Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 6 november 2019 in het stadhuis van Nieuwegein. De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 11 november 2019 in het stadhuis van Montfoort. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 29-10-2019 Z/19/153739 M A Reinaldaweg 55 in Linschoten Het plaatsen van een infozuil. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348 - 476 400. Verleende omgevingsvergunning • 28-10-2019 Heulestein 9 Montfoort voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning. Overig Vaststelling bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ Burgemeester en wethouders van Montfoort maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Montfoort heeft bij besluit van 30 september 2019 het bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ vastgesteld. OMSCHRIJVING BESTEMMINGSPLAN Het bestemmingsplan ‘WaardsedijkOost 14’ voorziet in een nieuwe planologische regeling voor het perceel aan de Waardsedijk-Oost 14 te Montfoort. Initiatiefnemer is voornemens op het perceel een bedrijfspand te realiseren. Dit betekent dat, na doorloop van de procedure voor het bestemmingsplan, er een vergunning aangevraagd kan worden voor de realisatie van dit bedrijfspand. Het bestemmingsplan voorziet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Voor deze ontwikkeling is echter een Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort LINSCHOTEN MONTFOORT Montfoortenaren massaal naar het circus "Een paard met een slab, dat zie je niet elke dag" Al vanaf een half uur voor aanvang, stonden mensen in de rij om hun kaartje te bemachtigen voor de circusvoorstelling van Circus Bolalou. Gedurende het hele weekend konden Montfoortenaren hun hart ophalen bij ruim twee uur durende voorstellingen in het Stadspark. Wat werd er gelachen om de clowns, de papegaaien op een stepje en kamelen. Ook het grappige duo met paard en hond, konden op lachsalvo's rekenen. "Een paard met een slab. Dat zie je niet elke dag." Bewondering was er voor de acrobatische stunts, de negen witte wolven, de prachtige paarden en de dansacts. door Sjoukje Dijkstra De adem werd in gehouden en de ooooh's en aaaaah's waren niet van de lucht, toen de acrobate wist te balanceren op een tonnetje en diverse verdiepingen met glazen ertussen. "Graag willen we na elke act een uitgebreid applaus voor onze artiesten", benadrukte de circus directeur in het begin. Daaraan werd met liefde gehoor gegeven. De naam van Circus Bolalou is afkomstig van de namen van drie border collies, die samen een van de acts vormen. De namen van de drie zijn Boris, Lady en Loulou. De trouwe viervoeters lieten zien dat zij goed getraind zijn, en wisselden elkaar rap af in sprongen door hoepels, over hordes en de trainster. Jong en oud was enthousiast. Geregeld stonden kinderen in hun enthousiasme voor en bijna op hun stoel. In de pauze was er gelegenheid om even een rondje te rijden op paard of pony. "Dat kost twee euro, en komt allemaal ten goede van onze dieren", aldus de organisatie. Genoeg kinderen die daar even gebruik van wilden maken. Dat het fl ink regende, zorgde in het Stadspark van Montfoort voor fl inke glibber partijen. "Een plankje hier en daar, had wel gemogen", aldus een bezoekster. "Maar het gaat best…", terwijl ze na de pauze weer naar binnen liep. Het laatste en tweede deel van de voorstelling was beduidend korter dan het eerste deel. Een van de laatste acts was een mooie muzikale intermezzo van de clown op trompet, waarna de show Dorcas voedselactie Montfoort 'Deel klein geluk!' Ken je dat? Dat je op het juiste moment iets van een ander krijgt, waar je blij van wordt? Dat is ook de insteek van de jaarlijkse voedselactie van Dorcas en Jumbo Montfoort van maandag 4 november tot en met zaterdag 9 november. Je koopt één of meer producten extra, uit het Dorcas-schap bij Jumbo Aarnoudse, Julianalaan 2 en tovert een glimlach op de gezichten van mensen in minder bedeelde landen. Rijkdom delen, maakt rijker! Zangers gezocht Cultureel Montfoort is momenteel Orgelbespeling in Montfoort ten einde kwam. De artiesten - met name de jongsten - ontvingen een uitgebreid applaus, waarop gevraagd werd om ook Peter de Jong hoopt op zaterdagavond 9 november vanaf 20.00 uur weer een orgelbespeling in de Grote of St. Janskerk in Montfoort te verzorgen. Zowel het hoofdorgel als het koororgel wordt ten gehore gebracht. Op het programma staan naast samenzang een paar bijzondere werken, zoals de virtuoze 'Toccata' van Callaerts en de 'Chaconne' van Bach. Dit laatste, aangrijpende stuk schreef de componist naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw. Afsluitend improviseert de organist over een door het publiek voor het publiek te klappen: "U was een geweldig publiek! Bedankt!" opgegeven Psalm. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor het orgelfonds. bezig om een projectkoor samen te stellen voor een Passie/Voorjaarsconcert op zaterdag 4 april 2020. Inmiddels zijn er veel aanmeldingen binnen, echter voor een juiste stemverhouding zou het fi jn zijn als er zich nog enkele heren melden. Het koor staat onder leiding van de 'bekende Montfoortenaar' Michiel Rozendaal. Op het programma staan werken van; Händel, Bach, Chicott, Franck, Jenkins, Durufl é en Rutter. Volledige informatie en aanmeldingsformulier is te vinden op www.cultureelmontfoort.nl De koorrepetities zijn op de maandagavonden 17 februari, 2-9-16-23 en 30 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur in de RK kerk. Kosten e 50.00 (inclusief koffi e en thee) Veel zangervaring hoeft u niet te hebben, kennis van het notenschrift is wel prettig. Dit concert is in samenwerking met de Stichting Vrienden van Johannes de Doper. MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Jaagpad 56, Linschoten secretariaat@ participatieraadmontfoort.nl www.participatieraadmontfoort.nl/ Facebook: Participatieraad Montfoort Z/19/151568 anterieure overeenkomst gesloten. Het kostenverhaal is derhalve anderszins verzekerd. Het is daarom niet nodig om een exploitatieplan conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. TER INZAGELEGGING Met ingang van 6 november 2019 ligt het bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende zes weken (tot en met 17 december 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335. BPWaardsedijkOost-VG01). BEROEP Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 7 november 2019 tot en met 18 december 2019 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Er wordt een griffierecht geheven voor het in behandeling nemen van het beroepschrift. VOORLOPIGE VOORZIENING Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. INWERKINGTREDING Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Evenementenvergunning • Plaatsen dorpskerstboom Linschoten, 13 december 2019, Burgemeester de Geusplein, verzonden 31 oktober • Sinterklaasintocht, 16 november 2019, binnenstad Montfoort, verzonden 31 oktober Melding ingebruikname gemeenteterrein • Plaatsen steiger, 01-01-2020 t/m 28-02-2020, Dorpsstraat Linschoten, verzonden 30 oktober 2019 Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. Montfoort, 5 november 2019 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Pagina 12

Pagina 14

Voor PDF's, online publicaties en kranten zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw kranten.

week 45 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication