de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek PaGina 11 Tijdelijke verkeersmaatregelen 24 uur van Montfoort Op 23 en 24 augustus 2019 vinden in Montfoort ‘De 24 uur van Montfoort’ en de Evenementenmarkt plaats. Om deze evenementen in de binnenstad veilig te laten verlopen en ook eventuele hulpverlening door hulpdiensten in dit gebied mogelijk te maken, heeft het gemeentebestuur van Montfoort de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. De volgende straten worden tijdelijk afgesloten voor het auto en fietsverkeer: • Vanaf donderdag 22 augustus 10.00 uur tot zaterdag 24 augustus 24.00 uur wordt De Plaats afgesloten voor het verkeer. Het is op donderdag 22 augustus tot 16.00 uur mogelijk om te rijden via de Havenstraat, Peperstraat en de Keizerstraat. • Vanaf vrijdag 23 augustus 07.00 uur tot zaterdag 24 augustus 24.00 uur worden een deel van de Mannenhuisstraat, het Kasteelplein en de Keizerstraat afgesloten. • Vanaf vrijdag 23 augustus 16.00 uur tot zaterdag 24 augustus 24.00 uur wordt de Vrouwenhuisstraat (tussen de Havenstraat en de Achterstraat) afgesloten. • Op zaterdag 24 augustus vanaf 04.00 tot 20.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten: - De Hoogstraat, Keizerstraat, Havenbruggetje, Om ‘t Hof, Hofstraat, Lange Kerkstraat (tussen de Hofstraat en Oude Boomgaard), Commanderijestraat, Korte Kerkstraat en Onder de Boompjes (tussen de Montfoortsebrug en de Hoogstraat), het Pastoor Spaanplein en Om het Wedde voor al het verkeer. - De IJsselpoort wordt afgesloten voor het fietsverkeer. - De Doeldijk wordt vanuit zuidelijke richting afgesloten voor het autoverkeer. De afgesloten straten blijven toegankelijk voor hulpdiensten. De parkeerplaatsen aan de Peperstraat en het parkeerterrein achter het Pastoor Spaanplein zullen niet bereikbaar zijn. Voor de gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken van de bewoners van de Antoniushof is een alternatieve parkeerterrein aangelegd bij de Sint Janskerk. Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 19 augustus 2019 in het stadhuis van Montfoort. De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 28 augustus 2019 in het stadhuis van Nieuwegein. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 26-07-2019 • 26-07-2019 • 26-07-2019 • 30-07-2019 • 30-07-2019 • 01-08-2019 Z/19/145266 Bovenkerkweg 78 in Montfoort Aanpassing bouwwerk. Z/19/145274 Bovenkerkweg 78 in Montfoort Aanpassing bouwwerk. Z/19/146490 Heeswijk 49 in Montfoort voor een tijdelijke brandweerpost. Z/19/146497 Mastwijkerdijk 3 in Montfoort Paardenbak in natuurlijk omgeving. Z/19/146501 Mastwijkerdijk 3 in Montfoort Paddock voor een paard. Z/19/146513 Heeswijk 187 in Montfoort renovatie en uitbreiding bestaande bijgebouw ten behoeve van realisatie vijf B&B’s. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348-476400. Verleende omgevingsvergunning • 22-07-2019 Hoogstraat 36 in Montfoort vervangen installatie luchtbehandeling. • 31-07-2019 Z/18/115560 Anne Franklaan 16, 16B Montfoort het oprichten van een brandweerkazerne. Overig Vaststelling bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ De gemeenteraad van Montfoort heeft bij besluit van 8 juli 2019 het bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ vastgesteld. Omschrijving bestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ voorziet in een nieuwe planologische regeling voor het perceel achter de Johan de Ridderlaan 1 en 2 te Montfoort. Initiatiefnemer is voornemens in het verlengde van de woningen aan de Johan de Ridderlaan 1 en 2 te Montfoort maximaal tien nieuwe woningen te realiseren. Dit betekent dat, na doorloop van de procedure voor het bestemmingsplan, er een vergunning aangevraagd kan worden voor de realisatie van deze tien woningen. Het bestemmingsplan voorziet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Voor deze ontwikkeling is echter een anterieure overeenkomst gesloten. Het kostenverhaal is derhalve anderszins verzekerd. Het is daarom niet nodig om een exploitatieplan conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Ter inzagelegging Met ingang van 14 augustus 2019 ligt het bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 24 september 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-8959300 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl PARTICIPATIERAAD MONTFOORT Hannie Schaftstraat 52, Montfoort T. 06-37479150 secretariaat@ participatieraadmontfoort.nl www.participatieraadmontoort.nl Facebook: Participatieraad Montfoort Z/19/139568 te Montfoort (geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335. BPJohanRidderlaan1-VG01). Beroep Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Er wordt een griffierecht geheven voor het in behandeling nemen van het beroepschrift. Voorlopige voorziening Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. Inwerkingtreding Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd. Personeelsbeleid gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Montfoort heeft de volgende beleidsregels vastgesteld voor de gemeente Montfoort: personeelsbeleid (op 25 juni 2019), arbo- en verzuimbeleid (op 23 juli 2019) en de procedure ambtelijk horen bij bezwaarschriften personele aangelegenheden (op 23 juli 2019). De beleidsregels zijn elektronisch bekend gemaakt door middel van elektronisch uitgegeven gemeentebladen. Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid Op 23 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders Montfoort de ‘Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid, versie 1.2 van augustus 2018’ als beleidsregel vastgesteld. Deze regels worden toegepast bij de beoordeling van bouw- en sloopplannen. De verordening is elektronisch bekendgemaakt door middel van elektronisch uitgegeven gemeentebladen. De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook geplaatst op deze gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: • Om’ t Hof, ter hoogte van het Antoniushof te Montfoort door het plaatsen van bord E6 (incl. onderbord met kenteken) van Bijlage 1 van het RVV 1990. Bezwaar en beroep Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de motieven achter het bezwaar. Verzoek om een voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek tot een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven. Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. Montfoort, 13 augustus 2019 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Wegsleepregeling In de afgelopen jaren is het bij de opbouw van de evenementen nog wel eens gebleken dat er voertuigen op afgesloten trajecten of bij parkeerverboden blijven staan. Indien uw voertuig op één van de eerder genoemde wegen staat, wordt deze op last van de gemeente weggesleept. Het voertuig wordt dan door Logicx Bergingsbedrijf te Apeldoorn weggesleept. Uw voertuig kan dan tegen betaling van de wegsleep- en stallingskosten na telefonische afspraak met Logicx (055-3694176) in Nieuwegein worden opgehaald. Stalling van de voertuigen vindt plaats op het adres Ravenswade 134, 3439 LD Nieuwegein. Fietsparkeervoorzieningen Het gemeentebestuur verzoekt de Montfoorters die ‘De 24 uur van Montfoort’ of de Evenementenmarkt willen bezoeken dit lopend te doen of op de fiets te komen. Er worden extra fietsparkeervoorzieningen gecreëerd bij Onder de Boompjes en op het Hofplein. Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een web winkel in uw nieuwsbrieven. Velen gingen u voor en publiceerden vaktijdschriften online.

week 33 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication