de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek Pagina 11 Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 22 mei 2019 in het stadhuis van Montfoort. De eerstvolgende openbare commissievergadering is op 27 mei 2019 in het stadhuis van Nieuwegein. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 24-04-2019 Z/19/139751 Achterdijk 12, Montfoort Voor de bouw van een woning. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Verlengen beslistermijn • 07-05-2019 Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348-476400. Verleende omgevingsvergunning • 10-05-2019 Hoogstraat 74, Montfoort Bouw van een berging. MILIEU Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: • Maatschap Gerards voor het adres: Blokland 52, 3417 MP Montfoort. De melding heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe melkstal. Z/19/137650 Dorpstraat 24, Linschoten Het veranderen van de voorgevel. Geweigerde omgevingsvergunning • 3-5-2019 Julianalaan 2, Montfoort Het plaatsen van gevelreclame. Besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht Verleende omgevingsvergunning • 27-03-2019 • G.G. Stigter voor het adres: Cattenbroekerdijk 22 A, 3461 BC Linschoten. De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf. Z/19/123463 • Vers en Zo voor het adres: Keizerstraat 10, 3417 EB Montfoort. De melding heeft betrekking op het toevoegen van Vers en Zo aan het bedrijf Slagerij Gelderblom. Z/19/125272 Steenovenweg 11, Montfoort Het oprichten bedrijfsgebouw. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan de dag na bekendmaking van het besluit aan de aanvrager en is inmiddels voor het bovengenoemde besluit verstreken. Omdat het besluit niet eerder op de juiste wijze bekend is gemaakt, dient een belanghebbende in beginsel tot twee weken nadat hij van het bestaan van dit besluit op de hoogte is geraakt daartegen op te komen. Dat betekent dat belanghebbenden tot twee weken na deze publicatie de mogelijk hebben om een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Montfoort. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000. Stookontheffing: • Blokland 86A te Montfoort, Periode augustus t/m december 2019. Verzonden 1 mei 2019. Overig Voorontwerpbestemmingsplan ‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’ Burgemeester en wethouders van Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-8959300 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort Jaaruitvoering ‘Ons Genoegen’ op zaterdag 18 mei brengt muziekvereniging ‘ons Genoegen’ haar jaaruitvoering vanaf 19.30 uur in het st. josephgebouw in Montfoort. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis! er zal een veelzijdig programma gepresenteerd worden. naast het fanfareorkest zullen de diverse onderdelen van de vereniging laten zien wat ze te bieden hebben. de slagwerkgroep, de leerlingenslagwerkgroep en het leerlingenorkest zullen verschillende muziekstukken ten gehore brengen en u kunt genieten van shows van ‘twirl & dance’. tijdens de avond worden er jubilarissen gehuldigd en er is een verloting, die grotendeels gesponsord wordt door de plaatselijke middenstand. de opbrengst zal weer geheel ten goede komen aan het ‘instrumenten- en uniformen’-fonds. ‘ons genoegen’ staat aan de vooravond van het 100-jarig bestaan van de vereniging. de 99ste jaaruitvoering zal een hele gezellige avond vol muziek en entertainment worden en volgend jaar zal er nog meer spektakel volgen. REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ WOERDEN Woensdag 15 mei is er weer een Alzheimer Café met als thema: ‘Hoe ga je om met een veranderende partner met dementie’. Gastspreker is Judith van Schaik, verpleegkundig specialist GGZ bij St. Antoniusziekenhuis en Altrecht. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur en vindt plaats bij Welzijn Woerden in ‘De Langewiek’, Molenvlietbrink 79 te Woerden. Het Alzheimer Café is speciaal voor belang-stellenden uit de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden. Belangstellenden uit andere gemeenten zijn natuurlijk ook welkom. De toegang is gratis. Voor meer informatie Nel Niessen, tel. 0182-580669. MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 0800-0225500 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl PARTICIPATIERAAD MONTFOORT Hannie Schaftstraat 52, Montfoort T. 06-37479150 secretariaat@ participatieraadmontfoort.nl www.participatieraadmontoort.nl Facebook: Participatieraad Montfoort Z/19/122207 Montfoort maken bekend dat het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’ met ingang van woensdag 15 mei 2019 voor iedereen ter inzage ligt in het kader van inspraak. Voorontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’ voorziet in een nieuwe planologische regeling voor het perceel aan de Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten. Met deze nieuwe regeling wordt het agrarisch bouwvlak vervormd, waarbij de huidige oppervlakte van het bouwvlak behouden blijft. Inspraakreacties Met ingang van 15 mei 2019 ligt het voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 25 juni 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 en op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO. 0335. BPCattenbrd34-VO01). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar reactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten’. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer E. Eilander van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088-0225000. Vervolg Na afloop van de termijn zullen de reacties worden samengevat en gezamenlijk beantwoord in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een reactie. Tevens zal er een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en deze zal voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan worden gereageerd met een zienswijze. Ontwerp bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ en bijbehorend M.E.R.-beoordelingsbesluit Burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met ingang van 15 mei 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Ontwerp bestemmingsplan Het bestemmingsplan ‘WaardsedijkOost 14’ voorziet in een planologische regeling voor de herontwikkeling van het perceel aan de Waardsedijk-Oost 14, gelegen op het bedrijventerrein IJsselveld. De herontwikkeling betreft het vervangen van de bestaande woonbebouwing voor de realisatie van een bedrijfshal met bijbehorend terrein. Het M.E.R.-beoordelingsbesluit Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, vanwege een aantal categorieën van ontwikkelingen, een M.E.R.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het M.E.R.-beoordelingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ is bepaald dat er geen milieueffectrapport nodig is. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit M.E.R.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan. Zienswijzen Met ingang van 15 mei 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 25 juni 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335. BPWaardsedijkOost-ON01). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Montfoort, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij (bij afwezigheid dhr. Y. Smeets) van de Omgevingsdienst Regio Utrecht via 088-0225000. Inloopavond Op woensdag 19 juni 2019 wordt van 19.00 tot 20.00 uur een inloopavond georganiseerd in de bouwkeet op het terrein van de Waardsedijk-Oost 14 in Montfoort. Tijdens de avond kunt u de plannen inzien en vragen stellen hierover. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Standplaatsvergunning • Verkoop oliebollen en appelbeignets op 31 december van 08.00 - 13.00 uur. Locaties Montfoort: Waterpoort (tegenover Hema), Verlengde Hoogstraat (parkeerterrein AH), locaties Linschoten: Van Rietlaan 3 (terrein Arie Belo BV), Strick van Linschotenstraat (tegenover oude brandweerkazerne), Laan van Rapijnen (Boon’s supermarkt) Verzonden 3 mei 2019. Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. Montfoort, 14 mei 2019 Burgemeester en wethouders van Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een e-commerce shop in uw relatiemagazines. Velen gingen u voor en publiceerden archief online.

week 20 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication