PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK OUDEWATER Windmolens! Woensdag 20 november werden op de biologische kaasboerderij van de familie Van Vliet aan de Ruige Weide twee windmolens in gebruik genomen. De molens moeten in combinatie met zonnepanelen de splinternieuwe stal en kaasmakerij van stroom voorzien: ‘zomers hoofdzakelijk zon, ‘s winters hoofdzakelijk wind, het hele jaar rond voldoende om zelfvoorzienend te zijn. Opa Arie, alias de burgemeester van Poppelendam, verklaarde onder toezicht van zo’n honderd genodigden en nieuwsgierigen, de molens (één van beide draaide al ijverig) geopend. De trots straalde van zijn toespraak af: dat hadden zoons en kleinzoons toch maar mooi gefl ikt. Open tafel rond welzijn werpt vruchten af Dit was opnieuw een open-tafelgesprek rond vrijwilligersorganisaties die zich rechtstreeks of zijdelings met welzijn bezighouden. Het initiatief ligt bij de gemeente, maar veel organisaties geven gehoor aan de oproep die de gemeente deed uitgaan. Dergelijke gesprekken zijn bedoeld om meer samenwerking te creëren en worden steeds op een andere locatie gehouden. Deze keer was De Wulverhorst aan de beurt met als thema van de avond ‘eenzaamheid’. Yvonne Vlooswijk opende en leidde de avond op een heldere en prettige wijze. Zij gaf eerst het woord aan gastheer Wilbert van Straten van De Wulverhorst, die benadrukte dat zij er voor álle ouderen in Oudewater zijn en somde er een aantal voorbeelden van op. Het seniorensupport bijvoorbeeld waarin advies, voorlichting en activiteiten een rol spelen, maar ook de respijtzorg, de ouderenzorgconsulent en de thuiszorg. Wethouder Walther Kok, die zorg in zijn pakket heeft, zag nog niet zo lang geleden zo’n 100 Zonnebloemvrijwilligers op een bijeenkomst en afgelopen week een 150-tal mantelzorgers en er bleek nauwelijks overlap: “Wat zijn er enorm veel vrijwilligers in Oudewater die zich bekommeren om hun medemens!” Eenzaamheid De heer Wouter den Ouden hield een zodanig indringende lezing over ‘eenzaamheid’ dat hij voor een tweede bijeenkomst daarover aan het eind van de avond nog eens teruggevraagd werd; en dat doet hij. Een paar opmerkelijk zinnen uit zijn verhaal: ‘Eenzaamheid door Aad Kuiper Positieve gezondheid helpt om in mogelijkheden te denken en te handelen in plaats van in beperkingen Maandagavond 2 december organiseren W oon- en zorgcentrum De Wulverhorst en het Alzheimercafé regio Woerden een themabijeenkomst over ‘Positieve gezondheid bij dementie’. Themabijeenkomst dementie in De Wulverhorst Sinds bijna vijftien jaar is het Alzheimercafé regio Woerden iedere derde woensdag van de maand actief voor bewoners van Woerden zelf, Montfoort, Oudewater en omgeving, maar daarnaast organiseert dit ‘café’ samen met De Wulverhorst vier keer per jaar een steeds weer vrij drukbezochte themabijeenkomst over dementie. Deze keer is Marie-José Gijsberts, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg als gastspreker aanwezig om te vertellen over onderzoeken die hebben plaatsgevonden en welke aanbevelingen daaruit zijn voortgekomen. “In De Wulverhorst wordt met deze aanbevelingen al gewerkt”, vertelt mevrouw Nel Niessen van het Alzheimercafé regio Woerden. “Bij Positieve Gezondheid is de afwezigheid van ziekten en beperkingen niet meer het uitgangspunt, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezondheid betekent ook dat je actief blijft en deel blijft uitmaken van de samenleving, ondanks veranderende omstandigheden”, laten het Alzheimercafé en De Wulverhorst weten. “Bij mensen met dementie zoek je waar de veerkracht verbeterd kan worden en hoe iemand zo goed en prettig mogelijk kan leven met dementie. Uitgaan van Positieve Gezondheid in het leven met dementie draagt bij aan meer eigen regie, een grotere zelfredzaamheid en kwaliteit van het leven.” Hoogleraar Marie-José Gijsberts vertelt op maandag 2 december in De Wulverhorst hoe dit in praktijk gebracht kan worden. De Tuinzaal van De Wulverhorst is om 19.15 uur open voor inloop met koffi e of thee en het programma, dat gratis is, begint om 19.30 uur. “Aansluitend aan het verhaal over de Positieve Gezondheid is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en in contact te komen met de aanwezige zorg- en welzijnsprofessionals. “Mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.” door Aad Kuiper komt niet alleen bij ouderen voor, maar bij alle leeftijdsgroepen’ (hoewel later bleek dat er wel verschillen in percentages zijn) en ‘veel eenzaamheid zie je niet, want die zit verstopt achter deuren, maar je weet niet achter welke deur’. Den Ouden vertelde een tot ernst stemmend verhaal op een boeiende manier, gestaafd met cijfers over wat eenzaamheid precies is, welke soorten je hebt, waar het vandaan komt en wat het gevolg kan zijn ... en wat je er eventueel aan kunt doen. Om iets aan ‘eenzaamheid’ te doen bleken buurtbewoners, vrijwilligersorganisaties, woningbouwcorporaties, professionele zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en de gemeente nauw samen te moeten werken. En met een deel van die groepen werd een aanzet gemaakt tot samenwerking. Aan vijf tafels gingen onder leiding van een gespreksleider zo’n 7, 8 deelnemers zitten om met elkaar te bedenken welke mogelijkheden er zouden kunnen zijn om met deze problematiek om te gaan. Er kwamen veel ideeën boven drijven en mooie initiatieven zagen het daglicht. Nu moeten door verschillende deelnemers nieuwe stappen gezet worden en wordt uitgezien naar de volgende bijeenkomst om die stappen nog concreter te maken en aan de slag te gaan. Wethouder Walther Kok, die bij verschillende tafels even aanschoof, sloot af met: “Wat een warm bad was dit!” Maar zei er direct achteraan: “Maar er zijn nog wel veel meer houtjes nodig om er voor te zorgen dat het ook een warm bad blíjft.” (vervolg) RAADSVERGADRING 14 NOVEMBER Ontwikkeling voormalige Schuylenburcht De behandeling van het voorstel tot ontwikkeling van het terrein van de Schuylenburcht leidde nog tot twee insprekers, beiden over de bouwhoogten. De VVE van de IJsselstaete is nog niet gelukkig met de bouwhoogten, evenals de bewoners van de Heemraadsingel. Hun inspraakreacties spraken elkaar tegen, maar beiden wilden graag betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het plan. Dat werd toegezegd. Heeft u algemeen nieuws voor De IJsselbode uit Oudewater, Hekendorp, Snelrewaard of Papekop? Neem dan contact op met een van onze redacteurs Ellen van Leeuwen, tel. 06-20559355 of Aan Kuiper tel. 06-51468355 Hoofdmoot van de bespreking was de ontwikkeling van ‘zorgwoningen’ in het complex. Voor de zorgwoningen heeft zich inmiddels ook ‘Onderling sterk’ gemeld, naast Abrona (waarvan de bewoners die eerder in de Schuylenburcht woonden een terugkeergarantie hebben) en De Wulverhorst, die graag ook een claim op een aantal woningen legt. Wakkere Geelbuik betwijfelde of het mogelijk is, vanwege de scheiding tussen wonen en zorg die sinds een aantal jaren is ingevoerd, om woningen te reserveren voor ouderen met zorgbehoefte. Als de woningbouwcorporatie het complex exploiteert is de toewijzing van woningen onderhevig aan de regels waaraan die gebonden is. CU/SGP en het CDA dienden een motie in. De motie van CU/ SGP ging over het labelen van een aantal woningen specifi ek voor 80- tot 100-jarigen, die van het CDA over voortgaand overleg met Abrona, Wulverhorst en Onderling Sterk bij de invulling van het woningbouwprogramma. De meeste partijen hadden waardering voor het overleg dat inmiddels in meerdere ronden met de buurt heeft plaatsgevonden en dat geleid heeft tot substantiële wijzingen heeft geleid. De motie van CU/SGP werd door de door Trudie Scherpenzeel wethouder ontraden (te specifi ek voor een beperkte doelgroep). Over de toewijzingsregels in het woningbouwprogramma moet nog verder worden gesproken en de wethouder zegde toe dat daarbij overleg met de ‘zorgpartijen’ blijft doorgaan. De stedenbouwkundige visie werd unaniem aangenomen, de motie van CU/SGP werd ingetrokken, die van het CDA werd aangenomen met 9 tegen vier stemmen. Beeldkwaliteitsplan Tappersheul III Ook het beeldkwaliteitsplan voor de uitbreiding van Tappersheul haalde de eindstreep. Er waren nog vragen over het ‘sportcluster’. Dit is een gebied dat gereserveerd wordt voor het zwembad als daarover alsnog besluitvorming gaat plaatsvinden. VVDenD66 dienden een amendement in tegen de strikte voorschriften voor daken en erfafscheidingen maar trok dat later weer in na toezeggingen van de wethouder. Er wordt in de uitbreiding geen gasinfrastructuur meer aangelegd. Een motie van het CDA wilde een slag om de arm houden tot het bestemmingsplan aan de orde komt. Het plan werd unaniem aangenomen, de motie van het CDA werd ook aangenomen. BLIK op ... Vuurdoop De raad van Oudewater heeft zich de afgelopen maand door een virtuele berg aan stukken moeten werken die zijn weerga niet kent. Met twee fora die tot middernacht duurden (8 uur vergaderen), een begrotingsraad van 7 uur en een extra raadsvergadering van 5 en een half uur, waar vér na middernacht nog een besloten vergadering achteraan kwam, meer dan 20 uur vergaderen in 4 weken. Tel daarbij op de tijd die is gestoken in de voorbereiding van een eveneens record aantal moties en amendementen en je komt al gauw op een tijdsbesteding van rond de 40 uur voor de leden van de raad en de fora. Een bijbaantje wordt zo wel erg tijdsintensief. Mijn petje gaat af voor het uithoudingsvermogen van alle betrokkenen. De nieuwe waarnemend burgemeester kreeg in de eerste vergadering van de Oudewaterse raad die hij voorzat meteen zijn vuurdoop. Maar liefst 17 agendapunten. De publieke belangstelling was groot voor de Lange Burchwal, Schuylenburgt en Tappersheul. Dat was echter ook een gevolg van het ruime overleg dat met alle betrokkenen bij die plannen, soms in meerdere ronden, heeft plaatsgevonden. Waarvoor complimenten aan het college op hun plaats zijn. Het is arbeidsintensief voor iedereen, maar het loont. Zo bleek, want al die plannen haalden de eindstreep en ook de betrokken inwoners hadden er waardering voor. Dat geldt nog niet voor de omwonenden van Tappersheul, maar dat komt vast nog goed. De systematiek van bijeenkomsten met belanghebbenden blijkt te werken. Natuurlijk is niet iedereen blij met de uitkomsten daarvan. Bij tegengestelde belangen kun je nu eenmaal niet iedereen tevreden stellen. Zo af en toe moet ik nog wel eens terugdenken aan de tijd dat ik zelf in de raad zat. Het mooiste voorbeeld daarvan was de jaarlijkse behandeling van de ‘bomennota’ over de voorgestelde ingrepen in het openbaar groen. De insprekers toentertijd wilden hogere heggen, lagere heggen, meer gras, minder gras, waren tegen het uitdunnen van een bosje en daarvoor etc. Ik herinner mij dat ik na het aanhoren van al die insprekers eens verzuchtte dat, wat wij die avond ook deden, één ding zeker was. Een aantal van de insprekers zou ontevreden naar huis gaan. Maar ja, dat is politiek. Het maken van keuzen, nadat je alles tegen elkaar hebt afgewogen. Nu de uitvoering nog en daaraan staan vaak wetten en bezwaren in de weg. Oranje Bolwerck heeft last van archeologische vondsten. De Lange Linschoten is gestuit op de onwrikbare liefde van de provincie voor knotwilgen. Besluitvorming is één. Uitvoering weer heel iets anders. Trudie Scherpenzeel De molens zijn ontwikkeld door het Groningse bedrijf EAZ dat ze speciaal voor agrarische bedrijven maakt, inclusief de hele administratieve gang. Dat blijkt nog echt pionierswerk te zijn: Zo kon de fi rma al zo’n 200 van deze bescheiden molens (houten wieken, eenvoudige techniek inclusief noodstop, 25.000 tot 28.000 kWh per jaar, afhankelijk van de plaats, technische levensduur tenminste 20 jaar) plaatsen in de provincie Groningen omdat het provinciebestuur het idee omarmt, en nog geen enkele in Friesland omdat de provincie daar er (nog) niks in ziet. Er staan er inmiddels al wel een paar in België en Frankrijk, waar de ruimtelijke ordening minder moeilijk doet. In het geval van de familie van Vliet bleken de Woerdense ambtenaren aanvankelijk minder enthousiast dan de Oudewaterse, en Welstand was ronduit enthousiast over het type molen. Maar dan de bezwaren van omwonenden: enkele tientallen onderte26 NOVEMBER 2019 door Otto Beaujon kenaars tot wel aan de Papekopperdijk toe waren er op tegen, en zullen zich nu wel op hun kop krabben dat de overlast nihil blijkt te zijn: volledig geruisloos, en absoluut niet storend in het landschap. Mooi werk: biologisch kaas maken met 100% eigen energie, compliment familie Van Vliet Pagina 3

Pagina 5

Voor kranten, online studiegidsen en PDF-en zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw verenigingsbladen.

week 48 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication