DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 13 Bloesemhof en Vlinderhof Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over De Rijnhoven, Bloesemhof en Vlinderhof. In het kort wat zaken op een rijtje. Wat is er aan de hand? De Rijnhoven is een particuliere organisatie, huurt de locatie Vlinderhof voor dagbesteding en is eigenaar van Bloesemhof voor wonen en zorg. Ze draaien al vele jaren met verlies en hebben nu besloten deze locaties te sluiten. Zijn er dan steeds minder ouderen die zorg nodig hebben? Nee, dat is het niet. Mensen die dagbesteding nodig hebben mogen zelf met hun familie een keuze maken bij welke locatie zij zich het meest thuis voelen. Er zijn te weinig mensen die voor Vlinderhof kiezen, er wordt steeds vaker een keuze voor bijvoorbeeld zorgboerderijen gemaakt. Bloesemhof is te klein. Hoewel er mogelijk voldoende vraag is, is hier maar ruimte voor acht bewoners. Instellingen waar bewoners met permanente zorg verblijven, zouden minimaal 24 bewoners moeten hebben om uit de kosten te komen. Wat is de rol van de gemeente rondom het sluiten van de zorginstellingen? Wettelijk mag de gemeente niet veel. We mogen geen geld geven, omdat het een particuliere organisatie is. Zowel eenmalige als jaarlijkse bijdragen zijn niet toegestaan. Ook mogen wij geen mensen doorverwijzen, de keuzevrijheid van de bewoners en hun familie staat voorop. Wat betekent dat voor de bewoners? De Rijnhoven heeft intussen met de bewoners van Bloemenhof gesproken over hun herhuisvesting. Zij breiden een locatie in Leidsche Rijn uit met zes Openbare bekendmakingen Het college van B en W maakt het volgende bekend. BOUWEN Welstand De kleine commissie (overleg met de rayonarchitect) is op woensdag 11 december 2019 in het stadhuis van Montfoort. De eerst volgende openbare commissievergadering is op woensdag 4 december 2019 in het stadhuis van Nieuwegein. OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning • 12-11-2019 Z/19/154563 Wulverhorst 121 in Montfoort Het plaatsen van een dakkapel. Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de rubriek ‘Verleende omgevingsvergunning’. Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348 - 476 400. Verleende omgevingsvergunning • 19-11-2019 TER INZAGELEGGING Z/19/137885 Engherzandweg 13 in Linschoten De vestiging van een bistro en ontwerpstudio in de huidige showroom, met aanpassing van de gevels en de aanleg van een horecaterras en parkeerplaatsen, voor een termijn van vijf jaar. • 21-11-2019 Z/19/149800 Het Jaagpad 36 in Linschoten Het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achterkant van de woning. Overig Vaststelling bestemmingsplan ‘Heeswijk 159-161’. Burgemeester en wethouders van Montfoort maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Montfoort heeft bij besluit van 30 september 2019 het bestemmingspla ‘Heeswijk 159-161’ vastgesteld. OMSCHRIJVING BESTEMMINGSPLAN Het bestemmingsplan ‘Heeswijk 159-161’ voorziet in een nieuwe planologische regeling voor het perceel aan de Heeswijk 159 en 161 te Montfoort. Met dit bestemmingsplan is het gebruik van de beide agrarische woningen gewijzigd in reguliere woningen en kunnen de opstallen bedrijfsmatig worden gebruikt. Het bestemmingsplan voorziet niet in een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het is daarom niet nodig om een exploitatieplan conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Algemene informatie huis VAN MONTFOORT Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort Postbus 41, 3417 ZG Montfoort T 0348-476 400 (maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur) F 0348-474214 info@montfoort.nl www.montfoort.nl KLANTZAKEN Maak een afspraak, T 0348-476 400 of via www.montfoort.nl. Maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur CALAMITEITENLIJN Voor gevaarlijke situaties in de gemeente buiten kantoortijden T 06-13610655 STORING Straatverlichting, CityTec T 088-1002731 SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat, T 0348-476443 GEMEENTEWERF IJsselveld 18a, Montfoort Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.45 uur Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 08.30 tot 12.00 uur GROFVUIL Maak een afspraak voor het ophalen T 030-2142205 2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort Culturele pech Voor deze maand had Cultureel Montfoort twee mooie programma’s opgenomen. Op zondag 3 november zou Esther van Es optreden met haar One Woman Show ‘80’s Trip down memory lane’. Wegens stemproblemen moest deze show op het laatste moment worden afgelast. Helaas is er geen mogelijkheid om dit programma alsnog in te plannen. Voor de lustrumavond op zaterdag 23 november was de The Beatles Tribute Band ‘One After 909’ geboekt. Door familieomstandigheden van één van de bandleden kon deze avond helaas ook niet doorgaan en moesten alle reserveringen zaterdagmiddag afgebeld worden. Zeker is wel dat de band ‘One After 90’ alsnog in het eerste kwartaal van 2020 naar Montfoort komt. Geen fijne afsluiting van het theaterseizoen 2019 maar een feestelijke start op zaterdag 11 januari met The Doggy Few - Ierse en Schotse feestmuziek- maakt veel goed. Creatief talent gezocht voor Kerstmarkt Vrijdag 13 en zaterdag 14 december is er weer een gezellige kerstmarkt in de RK-kerk Montfoort. Naast kramen zoals die van de wereldwinkel en de zelfgemaakte kerststukken en kerstartikelen (en ook het ontmoetingsterras met heerlijke koffie, thee en allerlei lekkers) is er volop ruimte voor mensen die hobbymatig iets willen laten zien of verkopen dat past bij de kerstmarkt (geen eten of drinken). Voor de kinderen is er gelegenheid iets te knutselen. Na het succes van verleden jaar maken we nog meer ruimte beschikbaar voor kramen. Ben je creatief, maak je bijvoorbeeld kaarsen, kerstkaarten, kerstversiering, kerststallen of wil je iets demonstreren, dan is dit je kans. DE IJSSELBODE DE DINSDAGKRANT BIJ UITSTEK Ook willen wij aan mensen met verborgen talenten de kans geven om in een kort optreden te schitteren en de kerstmarkt op te vrolijken met bijvoorbeeld zang, dans of als muzikant. Open voor solisten of kleine groepjes. De kerstmarkt is op vrijdag 13 december van 14.00 tot 19.00 uur en zaterdag 14 december van 10.30 tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven per mail: kerstmarktjohannesdedoper@gmail.com POLITIE Kasteelplein 5 (stadskantoor) T 0900-8844 (lokaal tarief) Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur MILIEU Omgevingsdienst Regio Utrecht https://www.odru.nl/milieuklachten T 088-02255000 WERK EN INKOMEN Ferm Werk Carosserieweg 1, Woerden T 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl MELDPUNT DISCRIMINATIE 030-2328666 info@artlmiddennederland. Kaaphoorndreef Utrecht ZORG EN WELZIJN SWOM Kasteelplein 5, Montfoort T 0348-469109 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur Inloopspreekuur Sociaal Team: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur info@swomontfoort.nl www.swomontfoort.nl Inloopspreekuur formulierenbrigade Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur SWOM DoeMeehuis, Kasteelplein 7 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MONTFOORT Jaagpad 56, Linschoten secretariaat@ participatieraadmontfoort.nl www.participatieraadmontfoort.nl/ Facebook: Participatieraad Montfoort JEUGDHULP Jeugdteam Montfoort Kasteelplein 5, Montfoort T 06-27056153 info@jeugdteammontfoort.nl www.jeugdteammontfoort.nl Met ingang van 27 november 2019 ligt het bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende zes weken (tot en met 8 januari 2020) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0335.BPHeeswijk159-vg01). BEROEP Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Er wordt een griffierecht geheven voor het in behandeling nemen van het beroepschrift. VOORLOPIGE VOORZIENING Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. INWERKINGTREDING Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd. OPENBARE ORDE De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor: Evenementenvergunning Linschotenloop, 21 december 2019, Linschoten en aangrenzende gemeentes, verzonden 21 november 2019 Kansspelvergunning Carnavalsvereniging Les Boutonniers, Montfoort, verzonden 21 november 2019 Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken • Poorterstraat op het parkeerterrein ter hoogte van nummer 40 te Montfoort door het plaatsen van bord E6 (incl. onderbord met kenteken) van Bijlage 1 van het RVV 1990. • Hannie Schaftstraat op het parkeerterrein ter hoogte van nummer 2-34 te Montfoort door het plaatsen van bord E6 (incl. onderbord met kenteken) van Bijlage 1 van het RVV 1990. Ontheffing sluitingstijd • 12-10-2019 Montfoort, 26 november 2019 Burgemeester en wethouders an Montfoort, De secretaris, M.H. van der Veer Z/19/153757 De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong Heiliglevenstraat 4 in Montfoort Voor op de nacht van dinsdag 31 december 2019 op woensdag 1 januari 2020 van 02.00 uur tot 06.00 uur één of meer bezoekers te laten verblijven in het horecabedrijf. • 07-10-2019 Z/19/153104 Jacob Barneveldstraat 24 in Linschoten voor op de nacht van dinsdag 31 december 2019 op woensdag 1 januari 2020 van 02.00 uur tot 06.00 uur één of meer bezoekers te laten verblijven in het horecabedrijf. Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Evenementen Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenement. Voor straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/ straatfeest. woningen en deze zijn aangeboden aan de bewoners van Bloesemhof. Voor de huidige bewoners van Bloesemhof geeft De Rijnhoven aan dat zij een vrije keuze hebben voor wat betreft hun nieuwe woonplek. Dit kan bij De Rijnhoven, maar ook bij een andere organisatie zijn. Wat kan de gemeente nu en in de toekomst doen? We bekijken of organisaties zijn die voor de toekomst een voldoende grote woonplek kunnen maken, waar wel voldoende mensen kunnen wonen. Daarover gaan we in gesprek met een aantal zorgaanbieders. We blijven met De Rijnhoven in gesprek om mee te denken over een goede oplossing voor de huidige bewoners en cliënten van Bloesemhof en Vlinderhof. Pagina 12

Pagina 14

Scoor meer met een webshop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden boeken online.

week 48 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication