PAGINA 12 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK GEMEENTERAAD griffi e@montfoort.nl www.montfoort.nl/gemeenteraad 0348- 476413 Reactie fracties op de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening Montfoort 2018 De gemeenteraad besluit maandag 10 december 2018 over de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Montfoort 2018. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De huidige APV is verouderd als gevolg van wetswijzigingen en rechtspraak. Door het vaststellen van de APV Montfoort 2018 is deze weer up to date. gemeente Montfoort De gemeenteraad van Montfoort geeft de diverse fracties uit de gemeenteraad gelegenheid om met regelmaat te reageren op een onderwerp dat in de gemeenteraad aan de orde is. Voor vragen of opmerkingen over deze rubriek kunt u contact opnemen met de griffi e van de gemeente Montfoort: @raadmontfoort Hondenpoep, parkeren, folders uitdelen, gebruik van de openbare ruimte, optochten; de lijst is eindeloos van de zaken die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan. Het zijn de regels waar we ons allemaal aan moeten houden of hoe zaken geregeld zijn. Het is van belang dat die regels duidelijk zijn, maar ook up-to-date. In de loop van de jaren zorgen veranderende opvattingen, landelijke regels en juridische uitspraken voor een noodzakelijke aanpassing van de APV. De vorige APV is alweer vijf jaar oud. Het zou goed zijn, als de APV tussentijds eenvoudig aangepast kan worden als zaken verouderd of niet duidelijk blijken te zijn. Dan blijft het een levend document dat altijd up-to-date is, in plaats van één keer in de vijf jaar. Casper Schrijver, D66 Lokaal Montfoort is blij met de nieuwe APV. Deze algehele revitalisering was hard nodig. Onze maatschappij waarin wij leven verandert snel, dat geldt voor: normen en waarden; het gedrag van mensen; de ontwikkeling van de georganiseerde misdaad en de jurisprudentie. Al deze aspecten zijn in de nieuwe APV meegenomen. De APV is het sturings- en regie instrument bij uitstek voor: de handhaving van de openbare orde; de veiligheid en leefbaarheid. Het college is er goed in geslaagd om het vastgestelde Montfoortse Veiligheidsbeleid herkenbaar in de nieuwe APV onder te brengen. Wij zijn blij dat er nu in de APV bepalingen zijn opgenomen om preventief en repressief complexe woonoverlast en ondermijning succesvol aan te kunnen pakken, dit kan tijdig ontwrichting van het sociaal maatschappelijk leven voorkomen. Luc Hoogstraten, Lokaal Montfoort In het voorstel ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2018’ (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Als iedereen zich gedraagt zal je er in de praktijk weinig van merken. Let wel op als je een feest of iets anders wilt organiseren, vraag dat op tijd aan en kijk op de site van de gemeente Montfoort bij de APV 2018 waaraan je moet voldoen om teleurstellingen te voorkomen. Inwonersbelangen wil graag dat er veel zaken voor jong en oud georganiseerd worden en dat hierbij de APV-regels worden nageleefd om alle belangen veilig te stellen. Door middel van de APV wordt ernaar gestreefd dat buren geen overlast van elkaar ondervinden. Eimert Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten In de nieuwe APV Montfoort 2018 lezen we over hondenpoep, dat ‘een stevig zakje (van plastic of papier), een schepje of een hondenpoepgrijper als een doeltreffend middel wordt beschouwd’. Denken we het goed geregeld te krijgen, roept het soms weer nieuwe vragen op (mag ik ook een Tupperware bakje gebruiken?). Nog ‘n willekeurige greep in het APV korfje: het betreden van plantsoenen e.d. is verboden. Daar wordt nu aan toegevoegd dat het ‘niet geldt als er werkzaamheden worden verricht in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam’. De medewerker ‘Onderhoud en Beheer Groen’ kan opgelucht ademhalen. Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht maken herziening van de oude APV noodzakelijk. Goed dat er bepalingen ten aanzien van openlijk drugsgebruik en gevaarlijke honden zijn aangescherpt, al lijken andere ons enigszins overbodig. Han Bovens, Progressief Akkoord 3 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort De APV, een verzameling van regels en voorwaarden die bijdragen aan een goede leefomgeving in onze gemeente. In de APV spreken we af hoe we o.a. omgaan met evenementen en feesten de eindtijden hiervan en geluidsnormen, openlijk drugsgebruik en honden en hondenpoep-overlast etc.. Het is belangrijk dat iedere inwoner weet wat zijn rechten en plichten zijn voor zaken die beschreven zijn in de ‘nieuwe’ APV. Het CDA pleit dan ook voor goede informatie en communicatie naar de inwoners. Met de gewijzigde APV heeft de Burgemeester meer mogelijkheden om de orde te bewaken en handhavend op te treden. Het CDA merkt op dat bij inzet van de BOA voor handhaving van de diverse taken de BOA op basis van een risico- en probleemanalyse ingezet moet worden. Marja van Kooten, CDA We vinden het als VVD bijzonder prettig dat dit College het noodzakelijke onderhoud pleegt aan onze lokale regels. Regels zijn nuttig op het moment dat ze helderheid geven in de afspraken die binnen onze gemeente gelden. Maar regels zijn nooit een doel op zich, en wij vinden het ook goed dat op enkele plekken is gedereguleerd, bijvoorbeeld het schrappen van overbodige bepalingen zoals het nachtregister en de aparte regeling voor de snuffelmarkt. Regels zijn vooral nuttig als ze ook gehandhaafd kunnen worden. Eerder kon bijvoorbeeld niet gehandhaafd worden als hondenbezitters hondenpoep niet opruimden. Hondenpoep is een van de grootste overlastgevers in onze gemeente. In de nieuwe APV wordt handhaving makkelijker, omdat er een boete kan worden gegeven voor het niet bij je dragen van opruimspullen. Jessica de Wit, VVD Pagina 11

Pagina 13

Interactieve e-rapport, deze club blad of maandblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar uitgeven van digi-uitgaves.

week 49 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication